Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie

Projekty Unijne

„ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – PILOTAŻ”(ASPE).

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE GRANTOWYM „ASYSTENT UCZNIA
O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Żywcu

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE GRANTOWYM „ASYSTENT UCZNIA
O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Żywcu

§ 1. Informacje ogólne

1. Regulamin niniejszy określa proces rekrutacji w ramach projektu „Asystent
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, zwany dalej projektem,
wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 oś Priorytetowa 2, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

2. Beneficjentem (wnioskodawcą) jest Miasto Żywiec, a projekt realizują Szkoła
Podstawowa nr 3 w Żywcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z oddziałami
integracyjnymi w Żywcu oraz Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Żywcu.

3. Projekt jest realizowany w okresie od dnia zatrudnienia osoby w charakterze
ASPE przez okres 10 miesięcy. Grant może zostać wykorzystany wyłącznie na
pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole ASPE, przez okres 10 miesięcy.

4. Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na
celu opracowanie standardów usług asystenckich. Zebrane w trakcie projektu
doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:
- przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”
(w skrócie ASPE)
- wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
- opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,
- opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół
zatrudniających ASPE
- przygotować pierwszą grupę 640 ASPE w Polsce do pracy z dziećmi i młodzieżą.

4. Wsparciem ASPE w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie:
1) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Żywcu, ul. M. Skłodowskiej –Curie 2, 34-300 Żywiec.

 

2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Żywcu,
ul. Niezapominajki 14, 34-300 Żywiec

 

3) Przedszkola nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Żywcu, ul. Kazimierza
Tetmajera 77, 34-300 Żywiec

5. Cele realizacji projektu grantowego:
a. Wzrost samodzielności dziecka.
b. Poprawa funkcjonowania zespołu klasowego, w tym rozwój kompetencji
społecznych, w tym wrażliwość na różnorodne potrzeby.
c. Wypracowanie zasad współpracy ASPE z pozostałym personelem
szkoły/przedszkola poza zajęciami lekcyjnymi i z nauczycielem/ami w trakcie zajęć
lekcyjnych.
d. Wypracowanie zasad dotyczących sposobu kwalifikowania uczniów/uczennic
o specjalnych potrzebach edukacyjnych do objęcia wsparciem ASPE.
e. Wypracowanie modelu monitoringu i ewaluacji wpływu i warunków wprowadzenia
ASPE do szkół/przedszkoli w zakresie:
• profilu kompetencyjnego ASPE,
• standardu pracy ASPE,
• zadań ASPE oraz sposobu ich wykonywania w przedszkolu/szkole (między innymi:
jak, kiedy, gdzie i w jakim celu zadania są wykonywane),
• przygotowania do pracy na stanowisku ASPE.

6. Cele ASPE
a. zapewnienie dziecku/uczniowi włączenia w środowisko przedszkola/szkoły,
b. wspieranie integralnego rozwoju dziecka/ucznia,
c. budowanie samodzielności i kształtowania poczucia własnej wartości
dziecka/ucznia (na miarę jego możliwości).

§ 2.Rekrutacja

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz
zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji, i z zachowaniem zasad
równości szans kobiet i mężczyzn wobec wszystkich zainteresowanych

projektem osób informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na
szkolnej/przedszkolnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
w placówkach oświatowych zgłoszonych do projektu.

1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona będzie w następujący
sposób:
1) Czas trwania rekrutacji: od 26 sierpnia 2021 r. do 2 września 2021 r. ?
2) Profil kompetencyjny ASPE – wykształcenie i wymagania niezbędne:
a. wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
b. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
c. posiadanie aktualnych badań SANEPID,
d. dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, silnie
obciążających układ ruchowy,
e. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.
Profil kompetencyjny ASPE
a. kompetencje psychospołeczne:
- odporność na stres i trudne sytuacje,
- zdolność szybkiego reagowania,
- umiejętność podejmowania decyzji na podstawie rzetelnej analizy sytuacji,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- spostrzegawczość,
- podzielność uwagi,
- umiejętność panowania nad emocjami,
- odpowiedzialność,
- umiejętność nawiązywania kontaktu z drugą osobą,
- umiejętność obserwowania i słuchania,
- empatia i wrażliwość na potrzeby innych,
- otwartość na uczenie się.
b. kompetencje organizacyjne, w tym umiejętność planowania i organizowania
przebiegu dnia, ustalenia rodzaju aktywności ucznia;
c. kompetencje komunikacyjne:
- umiejętność współpracy z osobami dorosłymi, w tym rodzicami, nauczycielami,
specjalistami (np. psycholog, pedagog),
- umiejętność pracy z uczniami (też grupą uczniów),

- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność dostosowanie komunikacji do możliwości i potrzeb partnera.
3). Standard pracy ASPE
Asystent może być zatrudniany zarówno w przedszkolach/szkołach publicznych jak
i niepublicznych. Praca asystenta wymaga dobrej kondycji psychofizycznej, dobrej
organizacji czasu, umiejętności podejmowania decyzji. Związana jest
z podwyższonym poziomem stresu.
4). ASPE wykonuje zadania wynikające z zakresu obowiązków, uzgodnione
z dyrektorem przedszkola/szkoły. Swoją pracę dokumentuje zgodnie z ustaleniami
podjętymi z dyrektorem przedszkola/szkoły.
5). Dokumentacja jest ograniczona do niezbędnego minimum i koncentruje się
na zbieraniu istotnych informacji dotyczących funkcjonowania dziecka/ucznia oraz
przeprowadzonych działań, znacząco wpływających na sytuację dziecka/ucznia.

2. Przygotowanie do pracy ASPE
1) Ukończenie cyklu szkoleń obligatoryjnych podstawowych będzie stanowiło
warunek dopuszczający ASPE do pracy w szkole. Weryfikacja przygotowania ASPE
do pracy w przedszkolu/szkole będzie potwierdzona testem końcowym po
zakończonych szkoleniach obligatoryjnych podstawowych (brak pozytywnego wyniku
będzie oznaczał brak możliwości rozpoczęcia pracy w przedszkolu/ szkole).
W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Grantodawcy, ASPE może
zostać dopuszczony do pracy przed podejściem do egzaminu, pod warunkiem
zaliczenia minimum 50% godzin szkoleń obligatoryjnych.
2) ASPE będzie również zobowiązany do udziału w szkoleniach obligatoryjnych
uzupełniających i w szkoleniach fakultatywnych, których tematyka dopasowana
będzie do specyficznych potrzeb wynikających z pracy z konkretnym
uczniem/uczennicą, np. typem niepełnosprawności, obsługą konkretnego sprzętu itp.
3) Po szkoleniach w obszarze uzupełniającym i fakultatywnym zostanie także
przeprowadzona weryfikacja wiedzy ASPE, w zakresie objętym szkoleniami,
potwierdzona testami.
4) Dodatkowo ASPE będzie otrzymywał wsparcie w postaci superwizji grupowych,
konsultacji i doradztwa, w tym zdalnego za pośrednictwem telefonu, maila czy
komunikatorów internetowych. Ponadto przed zatrudnieniem proponuje się
przeprowadzenie rozmowy z ASPE (z udziałem np. dyrektora szkoły/przedszkola,

psychologa, pedagoga specjalnego) oraz rozmowy rodziców/opiekunów prawnych
z ASPE.
3. Zadania ASPE
a. Obligatoryjne:
Pomoc w codziennym funkcjonowaniu w przedszkolu/szkole i w trakcie wyjść poza
przedszkole/szkołę obejmująca w szczególności:
• pomoc w przemieszczaniu się i transporcie,
• pomoc w przyjmowaniu posiłków,
• czynności związane z utrzymaniem higieny i korzystaniem z toalety (po ustaleniu
z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka/ucznia),
• wsparcie dziecka/ucznia podczas zajęć w celu zwiększania jego aktywności
i uczestnictwa m.in. poprzez motywowanie dziecka/ucznia do wysiłku, pomoc
w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego,
pomoc w wykonywaniu notatek,
• podejmowanie działań zmierzających do usuwania barier i ograniczeń
w bezpośrednim otoczeniu dziecka/ucznia, celem ułatwienia mu uczestniczenia
w przedszkolnych/szkolnych aktywnościach,
• pomoc w porozumiewaniu się i uczestnictwie w grupie (w miarę możliwości),
• pomoc w odrabianiu pracy domowej i udziale w aktywnościach podczas zajęć
opiekuńczych,
• wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu i szkole,
• wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem
dziecka/ucznia w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych,
• współpraca z rodziną, nauczycielami i wychowawcami oraz specjalistami,
w przedszkolu i szkole, pracownikami administracji i obsługi przedszkola/szkoły,
pielęgniarką, innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym w zakresie przygotowania
potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dziecka/ucznia,
udział w spotkaniach służących ocenie poziomu funkcjonowania
dziecka/ucznia, zmierzających do usuwania barier i ograniczeń
w środowisku,
• udział w sporządzaniu opinii dotyczącej funkcjonowania dziecka/ucznia,
w przedszkolu i szkole, we współpracy z nauczycielami,
• reagowanie na przejawy autoagresji i agresji dziecka/ucznia zgodnie
z ustaleniami podjętymi ze specjalistami i nauczycielami.

b. Fakultatywne – w zależności od potrzeb dziecka/ucznia:
• czynności pielęgnacyjne,
• czynności związane z nadzorowaniem przyjmowania przez dziecko/ucznia leków
i podawanie leków przyjmowanych na stałe, nadzorowaniem korzystania przez
dziecko/ucznia ze sprzętu medycznego i udzielaniem pomocy w obsłudze sprzętu
medycznego używanego na stałe (np. korzystania z pompy insulinowej,
cewnikowanie), obsługa sprzętu specjalistycznego,
• komunikacja i porozumiewanie się (np. wspomagające i alternatywne metody
komunikacji),
• wsparcie dziecka/ucznia z zaburzeniami zachowania lub przejawiającego
zachowania trudne/ryzykowne (zapobieganie sytuacjom trudnym, dbanie
o bezpieczeństwo dzieci/uczniów, interwencja w przypadku sytuacji tzw.
podwyższonego ryzyka),
• wspieranie procesu adaptacji dziecka/ucznia do środowiska przedszkolnego/
szkolnego poprzez m.in. zapewnianie wsparcia emocjonalnego i bezpośrednią
pomoc w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami,
• asystowanie dziecku/uczniowi w drodze do i ze szkoły.
4. Sposób realizacji zadań ASPE
• monitorowanie aktywności dziecka/ucznia w obszarach objętych wsparciem,
• wspieranie dziecka/ucznia w rozwijaniu kontaktów społecznych, korzystaniu z usług
kulturalnych, rekreacji,
• obserwowanie samopoczucia dziecka/ucznia w czasie sprawowania opieki, w tym
w zakresie funkcjonowania psychicznego dziecka/ucznia,
• asystowanie dziecku/uczniowi w wykonywaniu czynności, których nie może
wykonać samodzielnie,
• współpraca z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami pracującymi
w przedszkolu/szkole w zakresie udzielanej przez ASPE pomocy,
• obserwacja i dokumentowanie postępów i trudności dziecka/ucznia oraz
przekazywanie zebranych informacji nauczycielom przedszkola/szkoły,
• udział w radach pedagogicznych zgodnie z art. 69 ust. 3a ustawy Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
5. Obecność ASPE:
• odpowiednio podczas zajęć wychowania przedszkolnego lub obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,

• podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• podczas zajęć rewalidacyjnych,
• podczas zajęć dodatkowych, w tym rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
• podczas przerw,
• podczas wycieczek, zielonych szkół, zajęć dydaktycznych prowadzonych w terenie
itp.,
• podczas uroczystości przedszkolnych/szkolnych.

6.Zainteresowane stanowiskiem ASPE osoby zobowiązane są złożyć w sekretariacie
danej szkoły lub przedszkola dokumenty (m.in. podanie o pracę, CV, oświadczenie
o niekaralności, książeczka SANEPID) w terminie do 2 września 2021 r. do godziny
14.00. Wymagania rekrutacyjne dla kandydatów
1) Kryterium formalne:
a. wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
b. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
c. posiadanie aktualnych badań SANEPID,
d. dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, silnie
obciążających układ ruchowy,
e. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym
2) Kryterium merytoryczne: umiejętność rozwiązywania problemu dotyczącego
sytuacji szkolnej/przedszkolnej oraz umiejętność zaplanowania dnia dla dziecka
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

7.W przypadkach, gdy liczba chętnych osób, o których mowa w ust. 1, przekroczy
liczbę miejsc w projekcie, utworzona zostanie lista rezerwowa.

8.Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym równości
płci.
9. Osoba zatrudniona w charakterze ASPE bierze obowiązkowo udział w bezpłatnych
szkoleniach w formie zdalnej oraz wyjazdowej.
10.W szkole /przedszkolu o którym mowa w punktach powyżej zostanie powołana
przez dyrektora szkoły/przedszkola Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia
rekrutacji na podstawie niniejszego regulaminu.

11.Komisja Rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w projekcie oraz listę rezerwową, biorąc pod uwagę warunki określone powyżej
i ilość miejsc projektowych. (max 2 na daną placówkę).

12.Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji oraz
podanie do wiadomości zainteresowanych list osób zakwalifikowanych
do uczestnictwa w projekcie oraz list rezerwowych.

13.Dyrektor przedszkola/szkoły zatwierdza listy osób zakwalifikowanych do projektu i
wywiesza listę zakwalifikowanych osób w terminie do 3 września 2021 r.

2. Zatrudnienie ASPE możliwe jest dopiero po odbyciu przez niego min. 50%
obowiązkowych szkoleń (styczeń 2022 r.).

§ 3.Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora
Przedszkola/Szkoły.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane, przez
Kierownika projektu, w formie pisemnej i wchodzą w życie po zapoznaniu z nimi
uczestników projektu.
3. Regulamin niniejszy należy wywiesić na stronie internetowej przedszkola/szkoły,
o którym mowa powyżej i zapoznać z nim uczestników i uczestniczki projektu.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora - realizatora
projektu.

 

„Program zajęć podnoszących jakość edukacji przedszkolnej
i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z przedszkoli w Żywcu”,
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS).

 

 

Nr WND-RPSL.11.01.02-24-0731/17-003

 

           Informacje ogólne

 

 1. Priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 – Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej .
 2. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy, podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Zarządem Województwa Śląskiego.
 3. Projekt był realizowany w okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 roku. Zajęcia były realizowane w Przedszkolu nr 13 z dzieckiem posiadającym orzeczenie .
 4. Głównym celem projektu była poprawa jakości usług w przedszkolach poprzez:

- zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami

- udoskonalenie procesu wychowania, dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku 3 -6 lat ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

           Oferowane formy wsparcia

 

      1. Nauczyciele uzyskali kwalifikacje i nabyli kompetencje w ramach specjalistycznych szkoleń

             i   kursów.

              - Szkolenie – Komunikacja Alternatywna Dzieci

       2. Dodatkowe zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie.

       3. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wykorzystanych do pracy z dzieckiem o specjalnych 

           potrzebach edukacyjnych.

 

 

                                                                      

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć