Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie
INFORMACJE PRZYDATNE LINKI GRUPA 3- 4 LATKI GRUPA 5 LATKI KLASA 0 KLASA I KLASA II A KLASA II B KLASA III KLASA IV KLASA V KLASA VI A KLASA VI B KLASA VII A KLASA VII B KLASA VIII A KLASA VIII B NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO RADZĄ NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY PEDAGOG SZKOLNY POLECA LOGOPEDA RADZI BIBLIOTEKA POLECA ŚWIETLICA POLECA KOŁO TEATRALNE KLUB FILMOWY

NAUKA ZDALNA 2020_2021

INFORMACJE

 
Uczniowie wykonali zdjęcia potraw, które przygotowali samodzielnie w czasie przerwy świątecznej.
 
Komisja oceniła pracę i wyłoniła zwycięzców:
I miejsce- Anna Mieszczak
II miejsce- Natalia Rus
III miejsce - Antoni Zyzański oraz Natalia Bierczak
 
O odbiorze nagród poinformujemy końcem miesiąca.
Gratulujemy!
CZĘŚĆ VI
Język niemiecki - Klasa VII - Zajęcia rozwijające kompetencje językowe 25.01.2021
 
Karta pracy (Trening gramatyczno - leksykalny)
 
Zad 1. Napisz po śladzie informacje o sobie.
 
 • Ich bin groß / klein.
 • Meine Haare sind blond / dunkel / lang / kurz.
 • Meine Augen sind blau / grün / braun / schwarz.
 • Ich bin sympathisch / intelligent / nervös.
 
Zad 2. Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami we właściwej formie.
 
 • machen
 • spielen
 • schwimmen
 • besuchen
 • surfen
 • hören
 
 • Anna ........................ gern Musik.
 • Meine zwei Freunde .......................... gern Karate.
 • Im Sommer ........................... ich gern im Meer.
 • ...................... du gern im Internet?
 • Wann ..................... ihr eure Freunde?
 • Mein Bruder ....................... sehr gern Fußball.
 
 
Zad 3. Wpisz czasowniki we właściwej formie gramatycznej.
 
 • Meine Oma ................. gern Bücher. Und ihr? .................. ihr auch gern Bücher? (lesen)
 • Meine Mutter ............... kein Hamburger. (essen)
 • Mein Opa ................ oft Rad. (fahren)
 • Mein Bruder ................... sehr gut Spanisch und Italienisch. (sprechen)
 • Meine Katze .................. sehr viel. (schlafen)
 • Mein Vater ................... viel. (laufen)
 
Zad 4. Przetłumacz zdania na język niemiecki.
 
 1. What is his name? ..................................................................................................................... .
 2. My brother is fifteen years old.
 3. I like my family.
 4. My father is a doctor.
 5. Caroline is my aunt.
 
Zad 5. Zaznacz właściwą informację.
 
 1. Marika ........................ gern im Park. (läuft / lauft / spielst / spiele)
 2. Herr Koch ................... gern Komödien. (lest / seht / sehen / sieht)
 3. Die Kinder ................... gern Pizza. (isst / essen / esst / macht)
 4. ................... du Französisch? (Sprichst / Spricht / Habe / Hat)
 
Kartę pracy proszę odesłać do sprawdzenia do piątku (5.II).
 
 
Innowacja z matematyki LUTY
 
Witajcie drodzy uczniowie,
W ramach innowacji z matematyki w lutym planowano temat Symetria w przyrodzie i sztuce. Ze względu na naukę zdalną proponuję Wam wykonanie pracy na konkurs pt. Symetria wokół nas
 Chętni uczniowie proszeni są o wykonanie pracy   i przesłanie ich na adres mailowy: iziatomaszek@gmail.com do dnia 28.02.2021. Jeżeli nie ma możliwości wysłania pracy drogą mailową proszę o kontakt ze mną poprzez e-mail.
Spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie otrzymacie nagrody w postaci oceny z aktywności. 
W razie pytań proszę pisać na adres: iziatomaszek@gmail.com
W załączeniu przesyłam Regulamin konkursu.
 
 
Powodzenia!
Iza Tomaszek

 

CZĘŚĆ V

Język niemiecki - Klasa VII - Zajęcia rozwijające kompetencje językowe 25.01.2021

Uczniowie,
Na zajęciach dodatkowych - rozwijających kompetencje językowe, zamieszczać będę dla Was materiały dodatkowe i uzupełniające treści leksykalno - gramatyczne w podręczniku. Dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych do wykonania dodatkowych ćwiczeń do tematu - Czasowniki nieregularne - Odmiana przez osoby w czasie teraźniejszym - Ćwiczenia.
 
Zad 1. Proszę uzupełnić formy czasowników brakującymi literami: a, ä, e lub i. Proszę dopisać polskie znaczenie.
 
ich schl_fe
 
sie spr_cht
 
du _sst
 
ihr s_ht
 
er f_hrt
 
wir l_ufen
 
sie schl_ft
 
wir l_sen 
 
er t_nzt
 
 
Zad 2. Znajdź właściwą formę czasownika i ją zapisz.
 
 • Hannah einfafährtsten ______________________ gern Rad.
 • Agnes ausbliestsen ________________________ gern Bücher.
 • stSprichstin _______________________ du Französisch?
 • Karsten tantanzttn ____________________ gern.
 • Kinder, was eiessten ____________________ ihr gern?
 
Zad 3. Proszę napisać po śladzie formy czasowników nieregularnych.
 
 • liest , schläft, spielt, macht, wohnt, isst, gibt, wäscht, fährt, hört, siehst, läuft, hilfst, fragst
 
Zad 4. Proszę połączyć linią odpowiednio bezokolicznik z jego formą 3. os. liczby pojedyńczej.
 
 • essen
 • lesen
 • sehen
 • laufen
 • sprechen
 • fahren
 
 • er läuft
 • er sieht
 • er spricht
 • er isst
 • er fährt
 • er liest
 
Uczniowie chętni, którzy chcą otrzymać ocenę z aktywnej pracy na lekcji, proszeni są o odesłanie wykonanych zadań do piątku (29. I).

CZĘŚĆ IV

Język niemiecki - Klasa VII - Zajęcia rozwijające kompetencje językowe - 18.I.2021

   
   
Uczniowie,
Na zajęciach dodatkowych - rozwijających kompetencje językowe, zamieszczać będę dla Was materiały dodatkowe i uzupełniające treści leksykalno - gramatyczne w podręczniku. Dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych do wykonania dodatkowych ćwiczeń do tematu - Rzeczowniki złożone. We środę, na lekcji na żywo, wszyscy uczniowie chętni, którzy wykonają poniższe zadanie, mogą otrzymać ocenę z aktywnej pracy na lekcji.
 
Zapamiętaj !
 
Rzeczownik złożony składa się z dwóch członów: określającego i określanego. Człon określany (podstawowy) stanowi ostatnią część wyrazu. W tłumaczeniu występuje jako pierwszy.
 
 • die Hausaufgaben - zadania domowe
 • der Informatikkurs - kurs informatyczny
 • der Schuldirektor - dyrektor szkoły
 • der Englischlehrer - nauczyciel angielskiego
 • die Englischstunde - lekcja angielskiego
 
Ostatni człon decyduje też o rodzaju gramatycznym całego złożenia. Oznacza to, że rodzajnik rzeczownika złożonego jest zawsze taki, jak rodzajnik wyrazu podstawowego.
 
 • der Informatikkurs - der Kurs
 
Proszę przetłumaczyć poniższe rzeczowniki złożone, który człon tłumaczysz jako pierwszy?
 
 1. die Hausaufgaben = das Haus + die Aufgaben ......................................................
 2. der Informatikkurs =
 3. der Schuldirektor =
 4. der Deutschlehrer =
 5. das Bioheft =
 6. die Sportstunde =
 7. die Spanischlehrerin =
 8. das Schlafzimmer =
 9. das Schultheater =
 10. das Kinderzimmer =
 11. der Tennisclub =
 12. das Schwimmbad =
 13. der Wohnort =
 14. die Speisekarte =
 15. die Treffpunkte =

 

Informacje dla uczniów i rodziców

Organizacja zajęć w szkole:  Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a/ 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b/ dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c/ dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d/ opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

6. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 

INNOWACJA Z MATEMATYKI

Witajcie drodzy uczniowie,
W ramach innowacji z matematyki w styczniu planowane były  Składanki i układanki matematyczne. Ze względu na naukę zdalną proponuję Wam przejście przez zestaw zagadek, rozwiązując je w zaciszu domowym. 
 Chętni uczniowie proszeni są o gromadzenie odpowiedzi  i przesłanie ich na adres mailowy: iziatomaszek@gmail.com do dnia 31.01.2021
Spośród wszystkich osób biorących udział w rozwiązywaniu zagadek otrzymacie nagrody w postaci oceny z aktywności. 
W razie pytań proszę pisać na adres: iziatomaszek@gmail.com
W załączeniu są przedstawione zagadki.
Powodzenia!
 
 

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW  podczas nauki zdalnej

Jak zorganizować dzieciom miejsce do nauki w domu, jak motywować
i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

 

Jeżeli dziecko ma uczyć się w domu, ważne jest zadbanie o odpowiednie warunki, czas i miejsce do nauki. Należy postarać się, żeby dziecko odrabiało lekcje we własnym pokoju albo w takim pomieszczeniu, gdzie może być samo, żeby miało spokój i mogło się skupić. Miejsce pracy dziecka ma duże znaczenie, gdyż jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Warto zadbać o wygodną pozycję przy biurku, systematyczne wietrzenie pokoju oraz ograniczyć dostęp do takich „rozpraszaczy”, jak telewizor czy telefon. Jeżeli nauka odbywa się z wykorzystaniem komputera, powinniśmy zadbać o to, żeby dziecko mogło z niego skorzystać (ustalić czas dla każdego dziecka).

Zasady bezpiecznej pracy przy komputerze. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze, ekranie telefonu itp. pozwala zniwelować skutki wpatrywania się
w monitor przez kilka godzin, co może bardzo obciążać wzrok. W przypadku siedzącej pracy przed komputerem ważny jest odpowiedni dobór mebli. Kluczowe jest, aby krzesło miało regulowaną wysokość, fotel biurowy powinien mieć także regulowane odchylenie oparcia. Odległość twarzy od monitora powinna wynosić około 40-70 cm. Jeśli trudno jest się oderwać od komputera można pobrać darmową aplikacje dostępną w sieci np. Anti-EyeStatin lub EyeCareReminder, które pomagają zaplanować czas spędzony przed monitorem, przypomną o przerwie i zaproponują ćwiczenie oczu.

Podstawowe zasady użytkowania komputera, telefonu, tabletu, itp.

 

Należy:

 • Przed przystąpieniem do pracy rozgrzać nadgarstki, palce, przedramiona,
 • W pozycji siedzącej zachować naturalne krzywizny kręgosłupa i nie garbić się,
 • Podpierać plecy w okolicy lędźwiowej,
 • Opierać przedramiona na podłokietnikach,
 • Pamiętać o tym, ze górna krawędź monitora znajdowała się na wysokości oczu lub niżej,
 • Wietrzyć pomieszczenia,
 • Stosować ćwiczenia relaksacyjne oczu,
 • Używać okularów korekcyjnych, jeśli mamy wady wzroku,
 • Nie należy:
 • Używać sprzętu elektronicznego w skręcie tułowia,
 • Ściskać kurczowo myszki, telefonu,
 • Uderzać mocno w klawisze,
 • Spędzać długiego czasu używając sprzętu elektronicznego.

ZASADY UŁATWIAJĄCE NAUKĘ

Zaplanujmy z dzieckiem, o której porze będzie zaczynać naukę – dokładnie wyznaczmy czas, kiedy się uczy, a kiedy odpoczywa, kiedy wykonuje poszczególne zajęcia.

Zadbajmy o systematyczną pracę dziecka. Najlepiej, aby wykonywało zadania w tym samym dniu, co w planie lekcji.

Ustalmy z dzieckiem określony porządek nauki poszczególnych przedmiotów, najlepiej wg planu lekcji danego dnia. Nie powinny zbyt długo koncentrować się na jednym temacie, czy przedmiocie. Urozmaicanie nauki pomoże uniknąć zniecierpliwienia i znudzenia.

Zadbajmy o higienę pracy dziecka, robienie przerw pomiędzy poszczególnymi zajęciami w ciągu dnia.

Po 30 minutach nauki wskazana jest 5-10 minutowa przerwa, po 2 godzinach nauki – 15-20 minutowa, a po 3 godzinach konieczny jest już 60 minutowy wypoczynek.

Motywujmy dziecko do samodzielnej pracy, nie wyręczajmy go, nie podajmy gotowych rozwiązań. W razie potrzeby naprowadzajmy, udzielajmy wskazówek i zachęcajmy do kontaktu z nauczycielem.

Chwalmy dziecko za konkretne osiągnięcia czy zachowanie. Doceniajmy wysiłek wkładany w proces uczenia się. Zadbajmy o aktywność fizyczną dziecka, wyjście na świeże powietrze np. na swoje podwórko.

Zadbajmy o zagospodarowanie czasu poza nauką. Ważne jest też to, jak spędzamy czas i co robimy z dziećmi. Warto znaleźć czas na rozmowę, zagranie w ulubioną grę planszową, czy wspólne prace np. upieczenie ciasta. Przymusowy pobyt dziecka     w domu nie może kojarzyć się tylko z nauką.

W czasie, kiedy dzieci nie mogą wyjść z domu, żeby spotkać się z kolegami, dobrą motywacją do sprawnego poradzenia sobie z zaplanowaną na dany dzień nauką, jest perspektywa „spotkania” się z rówieśnikami po zakończeniu nauki na mediach społecznościowych, pogrania online w grę komputerową. Trzeba pamiętać, że kontakty z rówieśnikami są ważną potrzebą rozwojową dzieci.

Rodzice powinni także dawać dzieciom do zrozumienia, że nauka jest ważna, interesować się tym, co robią. Jeżeli mamy taką możliwość można wspólnie              z dzieckiem obejrzeć zaproponowany przez nauczyciela film, wybrać się na wirtualną wycieczkę np. do muzeum powstania warszawskiego, gdy z historii jest omawiany dany temat, obejrzeć film czy zrobić zaproponowany przez nauczyciela eksperyment z chemii lub fizyki. Ważne, żeby pobudzać w dzieciach ciekawość poznawczą
i pokazywać, że to, co robią jest ważne dla rodzica. W dobie zasobów Internetu
i dostępu do ciekawych propozycji, możemy sprawić, że nauka w domu nie będzie tylko przykrym obowiązkiem.

Nauka w domu daje też możliwości inne niż szkoła, np. czytania tematu czy książki
w ulubionej pozycji i miejscu, np. na kanapie. Warto dzieciom na to pozwolić, aby nie musiały siedzieć tylko przy biurku. Dzieci, podobnie jak dorośli, lubią być ekspertami w tym, co robią, zabawa w szkołę i uczenie młodszego rodzeństwa może być dobrym sposobem na naukę i przy okazji dobrą zabawą (szczególnie w przypadku młodszych dzieci).

https://www.youtube.com/watch?v=C9wTrq5Z2gQ

 

JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi mogą się Państwo spotkać, należą:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
 • kradzieże tożsamości,
 • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję)

Aby nasze dzieci mogły czuć się bezpiecznie, korzystając z sieci i ucząc się w domu, powinniśmy mieć na względzie 10 podstawowych zasad:

 1. Korzystanie z oprogramowania antywirusowego.
 2. Otwieranie wiadomości tylko od znajomych osób, wychowawcy, nauczycieli.
 3. Ostrożne pobieranie plików z sieci.
 4. Unikanie klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.
 5. Nie podawanie w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłanie swoich zdjęć.
 6. Ochrona swoich kont np. na serwisach społecznościowych.
 7. Stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, które są kombinacją liter i cyfr.
 8. Czytanie regulaminów korzystania np. z portali.
 9. Sprawdzanie, czy strona, do której się logują, ma zabezpieczenie SSL.
 10.  Pamiętanie, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.

Przypomnijmy dziecku o szacunku dla innych internautów i przekonajmy je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.

                                                                                               Opracowały

                                                                                  mgr Marta Libionka

                                                                                                   mgr Agnieszka Zawiła

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA KONKURS KULINARNY

         ŚWIĄTĘCZNE POTRAWY

W okresie od 21.12.2020 do 04.01.2021r przygotuj dowolną potrawę świąteczną i wykonaj dwa zdjęcia:

pierwsze:   ma ukazywać moment tworzenia przez Ciebie potrawy (w trakcie jej pzrygotowywania)

drugie:       powinno ukazywać gotową potrawę (Twoje dzieło)

Zdjęcia wyślij na adres:   <  sabinakubica90@gmail.com    >    do dnia 04.01.2021r

 

               Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29.01.2021r

                                                                                         CZEKAJĄ SUPER NAGRODY!

 

W ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie zorganizowano konkurs plastyczny,
pt.: „Najbardziej lubię..”.

Uczniowie wykonali prace plastyczne prezentujące ich zainteresowania.

Komisja oceniła prace i wyłoniła zwycięzców:

1 miejsce- Edward Omasta

2 miejsce- Julia Wojciech

3 miejsce- Dominika Ciućka oraz Ewa Kubica

Wyróżnienie: Michał Matusiak, Maksymilian Kandzia.

Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu zostaną rozdane, gdy wrócimy do nauki stacjonarnej.

INNOWACJE Z MATEMATYKI

                                                   WITAJCIE DRODZY UCZNIOWIE

 

W ramach innowacji z matematyki w grudniu planowany był escape room. Ze względu na naukę zdalną proponuję Wam przejście przez kalendarz adwentowy. Zrób dobry uczynek i pomóż Elfowi wywiązać się z zadania.

 Chętni uczniowie proszeni są o gromadzenie odpowiedzi każdego dnia i wykonanie świątecznej prezentacji z odpowiedziami np. w programie Power Point.  Po przejściu całego kalendarza należy wysłać pracę na adres mailowy: iziatomaszek@gmail.com 

Spośród wszystkich osób biorących udział w pomocy Elfowi zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody niespodzianki i nagrody w postaci oceny z aktywności. Przewidziane są nagrody dla każdego uczestnika, który wytrwa do końca kalendarza. 

W razie pytań proszę pisać na adres: iziatomaszek@gmail.com

Poniżej zamieszczam link do kalendarza adwentowego.

https://view.genial.ly/5fbffb6245f1430d9d7190f8?fbclid=IwAR1CJ1nwX_QTuMdA_glOtiN_yH2_H3km-nPBGwcYo-7kbVnBvN9KYshjtx4

Powodzenia!

Na tej stronie będą pojawiały się zadania od Pani Joanny Fidelus

dla zainteresowanych na kółko języka niemieckiego

 

CZĘŚĆ  V

Uczniowie,
Na zajęciach dodatkowych - rozwijających kompetencje językowe, zamieszczać będę dla Was materiały dodatkowe i uzupełniające treści leksykalno - gramatyczne w podręczniku. Dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych do świata zwierząt - Tierwelt.
 
 
Zad I. Wyszukaj tłumaczenie poniższych rzeczowników na stronie www.pons.pl zapisz wraz z wyjaśnieniem w zeszycie, a następnie przyporządkuj właściwie:
 
 • Säugetier / Vogel / Lurch / Reptil / Insekt

 
der Hund, die Katze, der Hamster, das Meerschweinchen, die Ratte, der Kanarienvogel, der Papagei, die Schildkröte, der Goldfisch, das Kaninchen, das Pferd, das Schaf, die Kuh, das Schwein, die Maus, der Esel, die Gans, die Ente, der Frosch, der Storch, der Fuchs, der Bär, der Wolf, das Eichhörnchen, der Adler, der Fisch, der Hai, die Giraffe, der Elephant, der Pinguin, die Eidechse, die Eule, der Schmetterling, die Biene, der Schwan, das Kamel, der Marienkäfer, die Spinne, die Schnecke, das Seepferd, die Libelle, der Krokodil, der Löwe, der Affe, das Känguru, die Wespe, der Tiger, der Hering, die Chinchilla, die Ameise, der Frosch
 
 
 
Zad II. Proszę wykonać w zeszycie węża literowego i ukryć w nim po dwa wybrane zwierzęta z każdej gromady.

CZĘŚĆ IV

(Klasa VII - Zajęcia rozwijające kompetencje językowe - 7. XII. 2020)

Uczniowie,
Na zajęciach dodatkowych - rozwijających kompetencje językowe, zamieszczać będę dla Was materiały dodatkowe i uzupełniające treści leksykalno -
gramatyczne w podręczniku. Dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych do powtórzenia liczebników głównych.
 
Zad I . Zakreśl w wężu literowym wszystkie liczebniki.
 
PNULLFTEINSTWSECHSBYTSIEBZEHNHOELFBTREINUNDZWANZIGLOTZWÖLFACHTZIGNEUNVIERMNVIERZIGDREIUNDNEUNZIGZWEIHUNDERTFÜNFEHNDREIHUNDERTEINTAUSENDVIERUNDZWANZIGSECHSHUNDERTSIEBENUNDNEUNZIGXY
 
 
Zad II. Odczytaj liczby i zapisz je.
 
neunundneunzig - ..................................
dreiundvierzig -
sechsundfünfzig -
einunddreißig -
siebenundsiebzig -
zweiunachtzig -
einhundertdrei -
zweihundertzwei -
achthundertsiebenundfünfzig -
neunhundertelf -
 
Zad III. Rozszyfruj cyfry i liczby i napisz je poprawnie.
 
chses -
chta -
fle -
nezh -
irde -
enun -
zefüfnhn -
 
Zad IV. Numer Hanny to .... . Napisz po niemiecku.
 
Hanna: 082 345 129 - .....................................................
Paul: 019 238 475
Anke: 028 681 784
Sven: 006 918 275
 
Monika: 053 594 802
Mark: 034 123 987
Sebastian: 012 940 564
Marie: 047 294 329
 
Zadania omówimy i sprawdzimy na lekcji na żywo we środę.

CZĘŚĆ III

 
Na zajęciach dodatkowych - rozwijających kompetencje językowe, zamieszczać będę dla Was materiały dodatkowe i uzupełniające treści leksykalno -
gramatyczne w podręczniku. Dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu zagadnień realioznawczych i kulturowych. Zapraszam na wycieczkę po stolicy Niemiec Berlinie. Waszą przewodniczką będzie Tamina Kallert, która prowadzi bardzo znany cykl podróżniczo - reporterski
po najsłynniejszych miastach Europy i nie tylko. Proszę na stronie www.youtube.pl wpisać w wyszukiwarkę - Städtetrip Berlin | WDR Reisen obejrzeć film i odpowiedzieć na pytania:
 1. Co to jest Brandenburger Tor?
 2. Co to jest Original Berliner Curry Wurst?
 3. Od kiedy Berlin jest stolicą Niemiec?
 4. Ilu mieszkańców ma to miasto?
Dodatkowo, proszę zanotować wszystkie ciekawe lub niezwykłe informacje. Proszę zwracać szczególną uwagę, na czerwone chorągiewki, które pojawiają się od czasu do czasu, zawierają one istotne wskazówki.

CZĘŚĆ II

Uczniowie,
Na zajęciach dodatkowych - rozwijających kompetencje językowe, zamieszczać będę dla Was materiały dodatkowe i uzupełniające treści leksykalno - gramatyczne, do rozdziałów w podręczniku. W zeszycie ćwiczeń jest szereg ćwiczeń dodatkowych, które mogą wykonać wszyscy uczniowie zainteresowani poszerzeniem słownictwa z danego rozdziału. Dziś ćwiczymy umiejętność właściwej reakcji językowej i utrwalamy słownictwo z rozdziału pierwszego i drugiego.
 
 
Zad I. Proszę wpisać przykładowe pytania do zeszytu i spróbować w ten sam sposób opisać własnego kota, psa lub chomika :)
 
 1. Magst du Haustiere? (Czy lubisz zwierzęta domowe?) - Ja, ich mag Haustiere. (Tak, lubię zwierzęta domowe)
 2. Hast du Haustiere ? (Czy masz zwierzęta domowe?) - Ja, ich habe einen Hund und eine Katze. (Tak, mam psa i kota)
 3. Wie heißt er? (Jak on się nazywa/wabi?) - Er heißt Teo. (On nazywa się Teo.)
 4. Wie alt ist er? - (Ile ma lat?) - Er ist acht Jahre alt. (On ma osiem lay)
 5. Spielst du oft mit ihm? (Czy często się z nim bawisz?) - Ja, ich spiele oft mit ihm. (Tak, często się z nim bawię.)
 6. Was machst er den ganzen Tag? (Co on robi przez cały dzień?) - Er spielt im Garten oder schläft. (On bawi się w ogrodzie lub śpi.)
 
 
Zad II. Przygotuj w zeszycie tabelę składającą się z czterech kolumn: der, die, das, die -  liczba mnoga. Wpisz rzeczowniki do właściwej kolumny i sprawdź w słowniczku w podręczniku na stronie 110 jak wygląda ten rzeczownik w liczbie mnogiej i uzupełnij go.
 
 • Hund
 • Bruder
 • Oma
 • Schildkröte
 • Einzelkind
 • Goldfisch
 • Onkel
 • Opa
 • Tante
 • Katze
 • Kaninchen
 • Pferd
 • Schwester
 • Hamster
 • Mutter
 • Tier
 • Ball
 • CD
 • Dach
 • Himmel
 • E-Mail
 • Garten
 • Hamburger
 • Handy
 • Heft
 • Mappe
 • Nagel
 • Rad
 • Pilz

 

Uczniowie,
Na zajęciach dodatkowych - rozwijających kompetencje językowe, zamieszczać będę dla Was materiały dodatkowe i uzupełniające treści leksykalno - gramatyczne, do rozdziałów w podręczniku. W zeszycie ćwiczeń jest szereg ćwiczeń dodatkowych, które mogą wykonać wszyscy uczniowie zainteresowani poszerzeniem słownictwa z danego rozdziału. Dziś, zajmiemy się tematem: Tiere (zwierzęta)
 
Wortschatz (Słownictwo):
 • der Hund (pies)
 • die Katze (kot)
 • der Hamster (chomik)
 • der Fisch (ryba)
 • der Goldfisch (złota rybka)
 • die Fische (ryby w liczbie mnogiej)
 • das Meerschweinchen (świnka morska)
 • das Kaninchen (królik)
 • der Papagei (papuga)
 • der Kanarienvogel (kanarek)
 • die Maus (mysz)
 • die Ratte (szczur)
 • die Schlange (wąż)
 • die Schildkröte (żółw)
 • der Tiger (tygrys)
 • der Löwe (lew)
 • der Affe (małpa)
 • der Vogel (ptak)
 • die Giraffe (żyrafa)
 • der Elefant (słoń)
 • das Pferd (koń)
 • das Zebra (zebra)
 • der Delphi/ Delfin (delfin)
Zad I. Proszę narysować zwierzę, zgodnie z opisem.
 
 1. Sabine hat ein Kaninchen. Das Kaninchen ist schwarz. Es heißt Molly.
 2. Tobias hat einen Hund. Der Hund ist grau. Er läuft neben dem Fahrrad.
 3. Elke hat eine Katze. Die Katze ist weiß und noch klein. Sie schläft viel.
 4. Meine Freunde haben Fische. Die Fische sind bunt. Sie schwimmen im Aquarium.
 
 
Zad II. Rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło. Pracuj ze słownikiem na stronie www.pons.pl.
 
1 _ _ _ _ _
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 _ _ _ _
4 _ _ _ _ _ _ _
5 _ _ _ _
6 _ _ _ _ _ _ _
7 _ _ _ _ _ _ _
8 _ _ _ _ _
 
1 kot, 2 królik, 3 małpa, 4 żyrafa, 5 lew, 6 słoń, 7 delfin, 8 tygrys
 
Lösung (rozwiązanie):  _______________________
 

 

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzień 02.11.2020 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

 

Bardzo proszę, aby uczniowie założyli adresy mailowe na gmail i do końca tygodnia przesłali je do swoich wychowawców.

Ułatwi to kontakt przez Meeta i pocztą elektromiczną.

 

 

Informacje dla uczniów

1. Zajęcia z chemii i matematyki prowadzone przez Panią Izę Kalickę Tomaszek będą prowadzine na Google Meet, a informacje o ich prowadzeniu będą każdorazowo wysyłane jako zaproszenia na maile uczniów i prowadzone w czasie rzeczywistych zajęć.

 

2. Tematyka zajęć z wdż będzie każdorazowo wysyłana do uczniów przez Panią Sabinę Kubicę,ale tylko tych którzy wyrazili zgodę na te zajęcia.

 

 

 

 

 

Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat twojej szkoły. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmian znajduje się tutaj: http://help.edupage.org/

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć