Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie

Rekrutacja

Rekrutacja do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2

 

Rok szkolny 2023/2024

 

                SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

 

 

W związku z zakończoną rekrutacją do Przedszkola nr13 przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr2 w Żywcu informujemy, że listy dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 są wywieszone w przedsionku przedszkola.

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Przedstawiamy Zarządzenie Burmistrza miasta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniająego , w tym składania dokumentów związanych z rekrutacją na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

 

                                                                

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żywca

                                                                                         nr BOB.0050.7.2023.MZSiP z dnia 09 stycznia 2023 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,                               

 DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC

 

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI/ETAP REKRUTACJI

TERMIN

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

1.

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej                  w kolejnym roku szkolnym.

od 01 do 17.02. 2023 r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz                                       z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 01 marca –
15 marca 2023 r.
do godz. 1600

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 20 marca            2022 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                 i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 marca 2023 r.  do godz. 1500

4.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

22-28 marca 2023r. do godz. 1600

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

30 marca 2023 r.  do godz. 1500

 

 

6.

Uruchomienie procedury odwoławczej:                                                                     - w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych  rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                              z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,                                                           -w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść            do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, - na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga
do sądu administracyjnego.

 

od 04 kwietnia 2023 r.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz                                     z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym

21 - 28 kwietnia 2023 r. 
do godz. 1600

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 20t ust. 7 ustawy

do 10 maja 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                 i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 maja 2023 r. 
do godz. 1500

4.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

01 do 09
czerwca 2023 r.
do godz. 1600

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

12 czerwca 2023 r.
do godz. 1500

6

Uruchomienie procedury odwoławczej wg procedury opisanej w punkcie                6 postępowania rekrutacyjnego.

od 16 czerwca
2023 r.

 

Karty zgłoszń do przedszkola do pobrania w Przedszkolu

 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

 

W poniższych linkach znajdziecie Państwo procedury i informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola.

 

Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego(2).docx

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_(11)(2).docx

KWESTIONARIUSZ__OSOBOWY_PRZEDSZKOLAKA__ROK___2021(1)(2).docx

Regulamin_rekrutacji_dzieci_do__Przedszkola_nr_12_w_Zywcu_na_rok_szkolny_2018_(6)(2).docx

Zal._nr_1_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_(5)(2).docx

Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata_(5)(2).docx

Zal._nr_3_WNIOSEK_2022_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_(1)(2).doc

Zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_(5)(2).docx

Zal._nr_5_Oswiadczenie_-_nadzor_kuratora_(5)(2).docx

Zal._nr_6_Kontynuacja_(3)(2).docx

Zal._nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_(3)(2).docx

Zal._nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce_(4)(2).docx

Zal._nr_9_Harmonogram_rekrutacji-przedszkole_2023(1)_(1)(1).docx

Zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia_(7)(2).docx

Zal._nr_11_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka_do_przedszkola_(3)(2).docx

 

                       .............................................................................................................................................

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żywca

nr BOB.0050.7.2023.MZSiP z dnia 09 stycznia 2023 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC

 

Element procedury

od dnia

do dnia

Uwagi/zapisy ustawowe

Postępowanie rekrutacyjne

Ogłoszenie dyrektora szkoły podstawowej o terminie rozpoczęcia rekrutacji

01.02.2023 r.

 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami

01.03.2023 r.

15.03.2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  z załącznikami

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

16.03.2023 r.

21.03.2023 r.

Nie później niż w terminie 6 dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.03.2023 r.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                                              i niezakwalifikowanych do szkoły

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24.03.2023 r.

30.03.2023 r.

Wypełnienie oświadczenia woli

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31.03.2023 r.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                  i nieprzyjętych do szkoły

Postępowanie odwoławcze

Rozpoczęcie procedury odwoławczej

31.03.2023 r.

 

Możliwość składania do Komisji Rekrutacyjnej przez rodziców wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły

od 31.03.2023 r.

do  07.04.2023 r.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów  rodzic może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję Rekrutacyjną

 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem

Możliwość składania przez rodziców odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły

 

Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

   

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie              7 dni od dnia otrzymania odwołania

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

W terminie 1 dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Do końca sierpnia

 

 

W poniższych linkach znajdziecie Państwo procedury i informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej.

 

 

Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_Burmistrza_Miasta_Zywca.docx

KARTA_SZKOLA_KLASA_I_zgloszenia_dziecka_Z_OBWODU.doc

WNIOSEK_SZKOLA_KLASA_I_przyjecie_dziecka_SPOZA_OBWODU.doc

Karta_zgloszenia_dziecka_do_klasy_...._(1)-1(2).doc

..............................................................................................

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

 

Przedstawiamy harmonogram rekrutacyjny

do PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

na rok szkolny 2022/2023

Załącznik ne 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żywca

nr BOB.0050.13.2022.MZSiP z dnia 25 stycznia 2022 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI,                               

 DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC

 

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI/ETAP REKRUTACJI

TERMIN

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

1.

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej                  w kolejnym roku szkolnym.

od 01 do 18.02. 2022 r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01 marca – 15 marca 2022 r.
do godz. 16:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 18 marca            2022 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                 i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 marca 2022 r.  do godz. 15:00

4.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

21- 28 marca 2022 r. do godz. 16:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

30 marca 2022 r.  do godz. 15:00

 

 

6.

Uruchomienie procedury odwoławczej:

- w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych  rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

-w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

- na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga
do sądu administracyjnego.

 

od 04 kwietnia 2022 r.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym

22 - 29 kwietnia 2022 r. 
do godz. 16:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 20t ust. 7 ustawy

do 10 maja 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                 i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 maja 2022 r. 
do godz. 15:00

4.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

01 do 08 czerwca 2022 r.
do godz. 16:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

09 czerwca 2022 r.
do godz. 15:00

6

Uruchomienie procedury odwoławczej wg procedury opisanej w punkcie                6 postępowania rekrutacyjnego.

od 14 czerwca
2022 r.

 

                                                                                   Karty zgłoszń do przedszkola do pobrania w Przedszkolu

...............................................

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

 

W poniższych linkach znajdziecie Państwo procedury i informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola.

 

Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.docx

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_2022_2023_(1)-1.doc

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_(11).docx

KWESTIONARIUSZ__OSOBOWY_PRZEDSZKOLAKA__ROK___2021(1).docx

Regulamin_rekrutacji_dzieci_do__Przedszkola_nr_12_w_Zywcu_na_rok_szkolny_2018_(6).docx

Zal._nr_1_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_(5).docx

Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata_(5).docx

Zal._nr_3_WNIOSEK_2022_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_(1).doc

Zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_(5).docx

Zal._nr_5_Oswiadczenie_-_nadzor_kuratora_(5).docx

Zal._nr_6_Kontynuacja_(3).docx

Zal._nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_(3).docx

Zal._nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce_(4).docx

Zal._nr_9_Harmonogram_rekrutacji-przedszkole_2021(1)_(1).docx

Zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia_(7).docx

Zal._nr_11_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka_do_przedszkola_(3).docx

Załącznik ne 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żywca

nr BOB.0050.13.2022.MZSiP z dnia 25 stycznia 2022 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC

 

Element procedury

od dnia

do dnia

Uwagi/zapisy ustawowe

Postępowanie rekrutacyjne

Ogłoszenie dyrektora szkoły podstawowej o terminie rozpoczęcia rekrutacji

01.02.2022 r.

 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami

01.03.2022 r.

15.03.2022 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  z załącznikami

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

16.03.2022 r.

21.03.2022 r.

Nie później niż w terminie 6 dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.03.2022 r.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                                              i niezakwalifikowanych do szkoły

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24.03.2022 r.

30.03.2022 r.

Wypełnienie oświadczenia woli

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31.03.2022 r.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                  i nieprzyjętych do szkoły

Postepowanie odwoławcze

Rozpoczęcie procedury odwoławczej

31.03.2022 r.

 

Możliwość składania do Komisji Rekrutacyjnej przez rodziców wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły

od 31.03.2022 r.

do  07.04.2022 r.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów  rodzic może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję Rekrutacyjną

 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem

Możliwość składania przez rodziców odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły

 

Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

 

 

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie              7 dni od dnia otrzymania odwołania

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

W terminie 1 dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Do końca sierpnia

 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

 

W poniższych linkach znajdziecie Państwo procedury i informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej.

 

Karta_zgloszenia_dziecka_do_klasy_...._(1)(3).doc

KRYTERIA_BRANE_POD_UWAGE_W_POSTEPOWANIU_REKRUTACYJNYM_.docx

KWESTIONARIUSZ__OSOBOWY__UCZNIA__KL(1).docx

REGULAMIN_REKRUTACJI_szkola_2022.docx

REKRUTACJA_SZKOLA_DODATKOWE_INFORMACJE_O_DZIECKU_(4).docx

Szkola_zal._nr_1_zgloszenie_dziecka_do_szkoly_(8).docx

Szkola_zal._nr_2_wniosek(1).docx

Szkola_zal._nr_3_oswiadczenie_o_samotnym_wychow._(6).doc

Szkola_zal._nr_4_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_(8).doc

 

Linki do odpowiednich dokumentów zostaną zamieszczone według powyższego terminarza

 

 

..............................................................................................

Rok szkolny 2020/2021

 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Orła Białego w Żywcu  informuje,
że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 wszystkie podania 
o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
oraz do Przedszkola nr 13 w Żywcu,
zostały
rozpatrzone pozytywnie.

 

........................................................

 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

 

W poniższych linkach znajdziecie Państwo procedury i informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola oraz do klasy pierwszej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_2017_2018_(1).doc

Karta_zgloszenia_dziecka_do_klasy_...._(1).doc

P_str_1.pdf

P_str_2.pdf

SP_str_1.pdf

SP_str_2.pdf

 

 

 

 

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_2017_2018_(1)-1.doc

Karta_zgloszenia_dziecka_do_klasy_...._(1)-1.doc

SZANOWNI PAŃSTWO

 

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID-19, prosimy 
o przesyłanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz innych dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie przez dziecko kryteriów określonych w postępowaniu rekrutacyjnym
na skrzynkę mailową szkoły (
zsp2zywiec@gmail.com) w formie skanów lub fotografii. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Zachęcamy również do składania dokumentacji do skrzynki listowej znajdującej się przy wejściu do przedszkola. Poczta ze skrzynki listowej przy przedszkolu jest codziennie wyjmowana.


Mogą Państwo również wysłać list z dokumentacją związaną postępowaniem rekrutacyjnym korzystając z tradycyjnej poczty.

 

Wniosek wraz z dokumentacją znajdują się powyżej na stronie.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentacją przyjmowane będą drogą e-mailową do 8 kwietnia 2020 r. do godziny 12.00.

 

Informacje o decyzjach władz będziemy przekazywać na bieżąco w zakładce Aktualności.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć