Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie
PROFIL SZKOŁY STATUT SZKOŁY KONKURSY SPORT

O SZKOLE

STATUT SZKOŁY

 

STATUT_ZSP2.pdf

 

 

STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 8

z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

w ŻYWCU

 

 SPIS TREŚCI  :

  ROZDZIAŁ    I             Postanowienia ogólne.............................................................. str.  3

  ROZDZIAŁ    II            Cele i zadania szkoły................................................................. str.  3

  ROZDZIAŁ   III            Sposoby realizacji zadań szkoły............................................. str.  7

  ROZDZIAŁ   IV            Organy szkoły i ich kompetencje............................................ str.18

  ROZDZIAŁ    V            Organizacja nauczania i wychowania..................................... str.25

  ROZDZIAŁ   VI            Szkolny system wychowania................................................... str.33

  ROZDZIAŁ   VII           Organizacja szkoły.................................................................... str.35

  ROZDZIAŁ  VIII           Wewnętrzne zasady oceniania................................................ str.39

  ROZDZIAŁ   IX            Nauczyciele i pracownicy szkoły............................................. str.63

  ROZDZIAŁ    X            Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności........ str.71

  ROZDZIAŁ   XI            Uczniowie szkoły....................................................................... str.77

  ROZDZIAŁ   XII           Przepisy przejściowe................................................................ str.81

  ROZDZIAŁ  XIII           Przepisy końcowe..................................................................... str.82

          

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

1. Szkoła Podstawowa nr 8  jest placówką publiczną.

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone
  w odrębnych przepisach.

 

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami                       
      Integracyjnymi w Żywcu.

3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 im. Orła   
     Białego w Żywcu.

4. Siedziba szkoły mieści się w dzielnicy Oczków miasta Żywiec
     ul. Niezapominajki 14, województwo śląskie.

5. Z   imieniem   patrona   Szkoły  związana    jest     działalność    
     wychowawcza i dydaktyczna szkoły.

6. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.

 

§ 2

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina  Żywiec.

2. Organem sprawującym  nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski   Kurator   
    Oświaty.

3. Czas trwania  nauki  w  szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych    

    planów nauczania w publicznych szkołach ogólnokształcących trwa 6 lat. 

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 3

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, z późniejszymi zmianami ) zwanej dalej Ustawą oraz w stosownych rozporządzeniach wydanych do tej Ustawy.

 

§ 4

Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym
z głównych celów Szkoły.  

 

§3  Misja szkoły

 

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową. Naszymi uczniami są dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Jesteśmy po to, aby uczniowie:

Byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku,

Byli ukształtowani w świadomości, że lepiej jest być niż mieć.

Była wartością uznawaną i bardzo potrzebną w środowisku.

Mieli poczucie dobrze spełnionego obowiązku i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Mieli poczucie, że szkoła ich wspiera w wysiłkach wychowawczych.


Nasz wychowanek jest uczniem posiadającym ugruntowaną i perspektywiczną wiedzę, jest znakomicie przygotowany do podjęcia dalszej nauki na poziomie gimnazjum, jest otwarty na wiedzą i zdobył umiejętności twórczego
i kreatywnego myślenia.

Znakomicie rozumie, że wiedza potrzebna jest mu po to, aby z łatwością znaleźć swoje miejsce we współczesnym pełnym wyzwań świecie.

Jest wrażliwy, wytrwały, tolerancyjny i sprawiedliwy w ocenie siebie i innych.

Poznał ogólne prawa przyrody i umie zastosować poznane wiadomości
z poszczególnych dziedzin w rozwiązywaniu praktycznych problemów.

Potrafi odbierać sztukę jak również angażuje się chętnie w aktywne jej tworzenie.

Zdobył umiejętności, wiadomości i nawyki z zakresu obejmującego szeroko pojętą kulturę fizyczną gwarantujące, że będzie zawsze dbał o swoje zdrowie
i sprawność fizyczna.

Zna język angielski w takim zakresie, aby móc się w nim porozumieć.

Umie posługiwać się komputerem i wie jak korzystać z Internetu i innych technik pozyskiwania potrzebnych w praktyce informacji

 

§ 4 Wizja szkoły

Nasz wychowanek jest uczniem posiadającym ugruntowaną
i perspektywiczną wiedzę, jest znakomicie przygotowany do podjęcia dalszej nauki na poziomie gimnazjum, jest otwarty na wiedzę i zdobył umiejętność twórczego i kreatywnego myślenia. Znakomicie rozumie, że wiedza potrzebna jest mu po to, aby z łatwością znaleźć swoje miejsce we współczesnym pełnym wyzwań świecie.  Jest  wrażliwy ,  wytrwały , tolerancyjny  i  sprawiedliwy 
w  ocenie siebie i innych. Poznał ogólne prawa przyrody i umie zastosować poznane wiadomości z poszczególnych dziedzin w rozwiązywaniu praktycznych problemów .  Potrafi  odbierać  sztukę  jak  również  angażuje  się  chętnie
w aktywne jej tworzenie. Zdobył umiejętności, wiadomości i nawyki z zakresu obejmującego szeroko pojętą kulturę fizyczną. Zna język angielski w takim zakresie,  aby  móc  się  w  nim porozumieć. Umie posługiwać się komputerem
i wie jak korzystać z Internetu i innych technik pozyskiwania potrzebnych
w praktyce informacji.

§ 5

 

Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci

 

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez:
  1. atrakcyjny i nowatorski sposób nauczania,
  2. nauczanie języków obcych,
  3. prowadzenie nauczania dającego możliwość osiągnięcia przez ucznia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego procesu kształcenia,
  4. stwarzanie warunków sprzyjających pełnej integracji uczniów niepełnosprawnych i sprawnych.
 2. Umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez:
  1. poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,
  2. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
  3. nabywanie niezbędnych doświadczeń czynnego uczestnictwa
   w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego, organizacji młodzieżowych, rodziny, środowiska,
  4. wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań oraz uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem i wyborze dalszej drogi kształcenia,
  5. przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań
   i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,
  6. rozwijanie sprawności i kultury fizycznej, odporności
   i wytrzymałości, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, wpajanie zasad higieny,
  7. opanowanie niezbędnych umiejętności jak: rozwijanie swoich zdolności poznawczych,  zainteresowań, uzdolnień, planowania
   i organizowania nauki, pracy i wypoczynku oraz uczestnictwa
   w pracy zespołowej.
 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów
  i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia przez:
  1. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły,
  2. systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów,
  3. realizowanie programu wychowawczego.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
  1. zorganizowanie zajęć świetlicowych,
  2. umożliwienie spożywania posiłków,
  3. system zapomóg i stypendiów, w miarę posiadanych środków,
  4. prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
  5. prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej, złamanie barier architektonicznych.

    5.  Zajęcia  o  których  mowa  wyżej,  prowadzone  są  w  szkolnych zespołach klasowych przy współudziale m.in. wychowawców, nauczycieli,  pedagoga  szkolnego.

6.   Szkoła realizuje określone zadania dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy § 9,  a w szczególności:

 1. zapewnia uczniom bezpieczeństwo na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie przerw międzylekcyjnych i przy zbiorowych wyjściach poza obręb szkoły,
 2. nakłada na nauczyciela obowiązek pełnienia dyżurów, zatwierdzonych przez radę pedagogiczną w harmonogramie
 3. nakłada na nauczyciela obowiązek zgłoszenia dyrektorowi szkoły
  o wszelkich zagrożeniach zdrowia i życia ucznia,
 4. sprawuje opiekę nad uczniami najniższych klas i nad uczniami niepełnosprawnymi.

   7.  Rada  Pedagogiczna  w  porozumieniu  z  radą rodziców i po uwzględnieniu  opinii samorządu uczniowskiego,  uchwala  Szkolny Program   Wychowawczy i Program Profilaktyki.

   8.   Szkoła zapewnia uczniom opiekę i konsultacje psychologa.

 

                                    §6

 

1.Szkoła szczególną opieką otacza  uczniów zdolnych.  W szczególności:

 1. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie  z odrębnymi przepisami , według zasad zapisanych w § 54;
 2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów
  i olimpiad;
 3. nawiązuje współpracę ze szkołami gimnazjalnymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;
 4. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;
 5.  stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

 

Rozdział III

Sposoby realizacji zadań szkoły

§ 7

1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest
w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3. Program nauczania zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. tematykę materiału edukacyjnego;
 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel przedmiotu, nauczania zintegrowanego może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 2. zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz
  z dokonanymi zmianami.

5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.

6. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu
w danej klasie.

7.Programy nauczania dopuszcza do użytku  dyrektor szkoły.

8.Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.

9.Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

§ 8

1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednego lub dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

2.  Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 9

1.  Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 90  niniejszego statutu;
 2. pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z harmonogramem.
  Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.00 i trwa do zakończenia zajęć w szkole.
 3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 6. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 8. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 9. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie
  z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 10. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania
  z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 11. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 13. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 14. ogrodzenie terenu szkoły;
 15. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 16. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 17. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką;
 18. wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 19. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;
 20. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
 21. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 22. udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji
  i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów;
 23. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć
  z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących

 

§ 10

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

     1) Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami
i ich rodzicami;

b)  rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych
i materialnych,

c)   organizację wycieczek integracyjnych,

d)   pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga, psychologa szkolnego lub nauczyciela wspomagającego

e)  udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji;

f )  współpracę z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g)   respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;

h)  organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych  poprzez:

 1. udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej,
 2. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów,
  a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji .

 

§ 11

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1)  realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;

2)  rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami  i psychologami;

4)  działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

5)  działania pedagoga i psychologa szkolnego;

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

§ 12

 1. Szkolny Program  Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego pedagog szkolny, z polecenia  Dyrektora Szkoły. Szkolny program profilaktyki  uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

§ 13

 1. Szkolny Program  Profilaktyki  uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia  roku szkolnego  Rada Rodziców  w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną szkoły.

2.Jeżeli Rada rodziców  w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie  Szkolnego Programu Profilaktyki , program ten ustala Dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3.Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4.Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej zarządzeniem Dyrekcji.

§ 14

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom i rodzicom.

§ 15

 1.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności
  i wiadomości przez ucznia;
 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 6. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 7. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 9. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
  u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 10. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 11. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców
  i nauczycieli;
 12. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych
  w sytuacjach kryzysowych.

§ 16

 1. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

 1. rodzicami;
 2. psychologiem;
 3. pedagogiem ;
 4. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 17

1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:

 1. rodziców;
 2. ucznia;
 3. nauczyciela – wychowawcy klasy, nauczyciela wspomagającego;
 4. pedagoga;
 5. logopedy;
 6. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej.

 § 18

1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
 2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 3. zajęć rewalidacyjnych;
 4. zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
 5. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

§ 19

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej oraz posiadających opinię z zaleceniami z PPP. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.

§ 20

Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 24. 

§ 21

1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

 1. rewalidacyjne, organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie poradni PPP o potrzebie kształcenia specjalnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie
  w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;
 2. logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci;
 3. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

§ 22

  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 23

O objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi, rewalidacyjnymi i dydaktyczno-wyrównawczymi decyduje dyrektor w porozumieniu z nauczycielem-wychowawcą, nauczycielem wspomagającym, pedagogiem szkolnym i rodzicami.

§ 24 

O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 25

1. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju.

2. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog, psycholog. Zajęcia są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osób.

§ 26

W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog i logopeda.

§ 27

 Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda w godzinach pracy poszczególnych specjalistów.

§ 28

1. Do zadań pedagoga należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki
  w  stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 5. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 6. udzielanie indywidualnych porad dla rodziców w zakresie wychowania;
 7. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;
 8. opracowywanie programów profilaktycznych;
 9. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

§ 29

1.  Do zadań psychologa należy:

 1. przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych
  i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli;
 4. konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
 5. prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie
  z posiadanymi kwalifikacjami;
 6. opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia
  i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji
 7. wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających
  z programów wychowawczego i profilaktyki;
 8.  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

§ 30

1.  Do zadań logopedy należy:

 1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z klas 1-3  w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
 2. diagnozowanie  logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
 3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;
 4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;
 5. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
 6. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli
  i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
 7. organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;
 8. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

§ 31

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny
  i środki dydaktyczne;
 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 4. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 32

Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu
z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin).

§ 33

1. Uczniom , którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

4. Zajęcia indywidualnego nauczania  prowadzi się w miejscu pobytu ucznia,
w domu rodzinnym.

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające
z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

7. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnych realizowanych bezpośrednio z uczniem  wynosi:

 1. dla uczniów klas I –III SP – od 6 do 8 godzin;
 2. dla uczniów klas IV –VI SP  - od 8 do 12 godzin;

9. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10 pkt 2 -5 realizuje się
w ciągu co najmniej 3 dni.

10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.

§ 34

1.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 1. udzielanie pomocy materialnej w formach określonych
  w Regulaminie udzielania pomocy materialnej uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2;
 2. występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów
  i organizacji.

§ 35

 1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.

§ 36

 Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 

Rozdział IV

                            Organy szkoły i ich kompetencje

                                                  

 § 37

    1. Szczegółowe kompetencje organów szkoły:

        1) Dyrektor szkoły,

        2) zastępca dyrektora szkoły

        3) Rada pedagogiczna,

        4) Samorząd uczniowski.

        5) Rada rodziców.

Dyrektor

§ 38

    Dyrektor Szkoły w szczególności:

 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno -  wychowawczą  i  opiekuńczą  

     szkoły  i  jest  odpowiedzialny   za  dydaktyczny  i  wychowawczy  poziom    

         placówki, a w szczególności:

 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
 2.  Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli
  i wychowawców;
 3. Przekłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 4. Dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw
  i godności nauczycieli;
 5. Podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

6)      Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

7)   Realizuje  uchwały  rady  pedagogicznej,   jeżeli   są   zgodne   
z   prawem   oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje  i  powiadamia    o    tym  fakcie organ   prowadzący Szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego;

 1. Dokonuje oceny pracy nauczycieli i realizuje zadania związane
  z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.

10) Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych
z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

11) Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych    wobec uczniów.

12) Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

13) Decyduje o przyjęciu uczniów do szkoły, przeniesieniu do innej szkoły lub skreśleniu z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

14) Stara się odpowiednio motywować, zachęcać nauczycieli do innowacji pedagogiczno – wychowawczych.

15)  udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

16)  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczanie co najmniej 50% zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

17)  odracza obowiązek nauki;

18)  w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom
z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;

19)  zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko
o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;

20)   dopuszcza do użytku przedszkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

21)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;                                                                                                                                        

 1. zwalnia uczniów z WF-u i informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
 2.  udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki, obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;
 3.  udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie;
 4. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
  z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek
  w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami).
 5. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 6. opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym
  i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
 1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

 

1) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2)Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły.
 3) Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym.

 4) Opracowuje arkusze organizacyjne.

 5)  Dba o powierzone mienie.

 6) Wydaje polecenia służbowe.

 7) Reprezentuje szkołę na zewnątrz.

8) Współpracuje z Radą Rodziców, organem nadzoru pedagogicznego
i Samorządem Uczniowskim w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły.

9) Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły.

10) Jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy   dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

11) Przewodniczy Szkolnej Komisji Nadzorującej Przebieg Sprawdzianu
   klas VI.

12)    Określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej;

 1. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
 2. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 3. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 4. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
 5. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
 6. organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
 7.  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
 8. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 

 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
  i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
 4. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
 5. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;
 6. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
 7. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 8. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
 9. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
 10.  udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
 11.  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 12.  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 13.  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 14. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 15.  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 16. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 17. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
 18.  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania;
 19.  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 1. Sprawuje opiekę nad uczniami:
  1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
  2. powołuje Komisję Stypendialną;
  3. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
  4. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
  5. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
  6. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;”
  7. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
   i organizację opieki medycznej w szkole.

4. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym
i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

5.  W razie nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go zastępca dyrektora szkoły.

Rada Pedagogiczna

§39

1.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym  organem  Szkoły  w  zakresie     realizacji     zadań      dotyczących   kształcenia,     wychowania   i    opieki.  W  skład    Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.     Przewodniczącym    Rady   Pedagogicznej   jest    dyrektor    szkoły ,  który   

        odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie tego organu szkoły poprzez :

1) przestrzeganie formalności i zwyczajów dotyczących zwoływania  rady,

2) dbałość  o  znajomość  zasad  i procedur obradowania przez uczestników            

           zebrania i odpowiedniego zachowania się,

3) umiejętne prowadzenie obrad,

4) dobre przygotowanie materiałów znajomość kompetencji i zadań rady ,

5) nadzór nad dokumentacją rady ,

6) twórcze oddziaływanie na postawę nauczycieli, członków rady pedagogicznej,

       7) dbanie o autorytet rady, ochronę praw i godności jej członków.

 

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a posiedzenia rady  

    są protokołowane Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, którzy są zobowiązani do nie  ujawniania spraw, będących tematem posiedzeń rady.

 

4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły,

 

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów      

   pedagogicznych,

 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 

5)występowanie z umotywowanymi wnioskami do organu prowadzącego
   o odwołanie z funkcji dyrektora i wicedyrektora,

 

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora  

     zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

7) opiniowanie tygodniowego podziału godzin,

 

8) opiniowanie projektu planu finansowego,

 

9) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału         

    nauczycielom stałych  prac i zajęć,

 

10) przygotowanie projektu zmian (nowelizacji) do statutu szkoły i upoważnia dyrektora do obwieszczenia tekstu jednolitego statutu;

11)    opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

Samorząd szkoły

                                                                     

§ 40

1.W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zasady wybierania i działania jego    

   organów określa  regulamin uchwalony przez ogół uczniów szkoły
   w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.                  

2.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd   

   uczniowski jest jedynym  reprezentantem ogółu uczniów.                                                                                               

3.Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie szkoły     

   oraz  dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach  Szkoły,
   a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich  

   jak:

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania , jego treścią i stawianymi  

    wymaganiami.             

2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

3) prawa do organizacji życia szkolnego , umożliwiającego zachowanie 

    właściwych proporcji  między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
    i zaspokajania własnych zainteresowań.                        

4) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej.                                                                                       

5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej , sportowej oraz 

    rozrywkowej  zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami    

    organizacyjnymi w porozumieniu   z dyrektorem szkoły.                                                                                                                                

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

4.Samorząd Uczniowski posiada swojego opiekuna, którego zadania polegają        

    m.in. na :                     

 1. zapewnieniu w porozumieniu z dyrektorem szkoły warunków   

     organizacyjnych do samodzielnej działalności uczniów.

     2) czuwania nad prawidłowym działaniem samorządu.

     3) udzielania pomocy w realizacji zadań Szkoły.

     4) informowaniu członków samorządu o uchwałach rady pedagogicznej   

         dotyczących spraw uczniowskich.

     5) Umożliwianiu swobodnego kontaktu z innymi organami szkoły
          w istotnych sprawach uczniowskich.

                                                                      

Rada Rodziców

 

§ 41                                                              

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje wszystkich rodziców                                            2. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.                                                                                                                

3. Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły.                                                                                    

4. Rada Rodziców wspiera szkołę w realizacji działalności wychowawczo -                           opiekuńczej, współpracuje z wychowawcami klas , dyrektorem szkoły oraz instytucjami i indywidualnymi osobami współpracującymi ze szkołą.

5. Rada Rodziców:

1) występuje do rady pedagogicznej, rady szkoły i dyrektora szkoły z wnioskami   

     i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,

2) udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu,

3) działa na rzecz stałej poprawy bazy dydaktyczno wychowawczej szkoły.

4) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,

5) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku

6) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,

7) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może 

    gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł

    zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.     

§ 42

1. Sprawy sporne między organami Szkoły rozstrzyga dyrektor Szkoły.                                                   

2. Sprawy sporne między dyrektorem a pozostałymi organami rozstrzyga organ  

    prowadzący Szkołę.

3. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli obejmują w szczególności:

    1)przedstawienie rodzicom zadań, zamierzeń dydaktyczno -      wychowawczych  w danej klasie,

2)zapoznanie rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania
     i promowania uczniów,

  3) przekazanie w formie ustnej i pisemnej rzetelnej informacji na temat    

        dziecka jego zachowania, postępów, szczególnych zdolności i przyczyn     trudności  w nauce,

4) ułatwienie rodzicom uzyskania informacji i porad w sprawie wychowania
    i dalszego kształcenia swoich dzieci,

5)zgłaszanie dyrektorowi uwag dotyczących szkoły , nauczycieli
    i wychowawców klas 

4. Spotkania z rodzicami organizowane są według ustalonego harmonogramu,                                   

   w uzgodnieniu  z radą rodziców i dyrektorem.

Rozdział V

Organizacja nauczania i wychowania

§ 43

1. Szkoła  realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich  dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.  

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia.

 3. Zajęcia w szkole prowadzone są:

 1. w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
  w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 2. w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy , opisanych w niniejszym statucie
 3.  w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe, gimnastyki korekcyjnej, koła teatralne; 
 4. w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa;
 5. w toku nauczania indywidualnego;
 6. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 7. w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
 8. w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 9. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego     
 10. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej
  i międzyklasowej: obozy naukowe i sportowe, wycieczki  turystyczne
  i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

4. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć. 

5. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.

§ 44

 1. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV – VI mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
  1. zajęć sportowych;
  2. zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
  3. zajęć tanecznych;
  4. aktywnych form turystyki.

3.  Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć określonych w ust. 5 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie

4. Na zajęciach edukacyjnych i z technologii informatycznej dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

5. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach
o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są
w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w  szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddzialowych liczących nie mniej niż 7 osób.

6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

§ 45

1. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

§ 46

1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów)  szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 47

1. Uczeń może być  zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego
i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po spełnieniu warunków:

 1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
 2.  rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 48

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ,
w tym niepublicznej poradni specjalistycznej , spełniającej warunki, o których mowa w art.71 bust.3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

§ 49

  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu,  w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami

( prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 50

 

 Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 51

 Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 52

Przerwy lekcyjne trwają 10 minut,  w tym dwie obiadowe po 20 minut.

§ 53

1. Formy współpracy Szkoły z rodzicami.

             1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.

a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacja Szkoły,  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na  zebraniach   informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I,

b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,

c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas
o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,

d ) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów dyrektora.

          2) Współdziałanie w zakresie:

a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego
i wychowawczego,

b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,

c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.

          3) Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek  dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:

a) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,

b) za pośrednictwem Rady Rodziców.

     4) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,

  b) wspólne spotkania  nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.

    5) Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):

a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

b) ustalenie form pomocy,

c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie
i szkole,

d)wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,

f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji  rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),

g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach,  imprezach  sportowych,

h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.

   6) Indywidualne kontakty:

a) wizyty pedagoga szkolnego w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,

b) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach    przedmiotowych  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,

c) udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,

   d) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

e) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych  według warunków określonych
Wewnątrzszkolnym Systemie  Oceniania.

§ 54

Indywidualny tok nauki.

 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.
 2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
  1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
  2. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.
 3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 4. Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
 5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
 6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany
  i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 
 1. uczeń -  z tym ,że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);
 2. rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego
  1.  Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
  2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
  3. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
  4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogcznej.
  5. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  6. W przypadku zwolnienia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
  7. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
  8. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
  9. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. Miesięcznie.
  10. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
  11.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
  1.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.
  2. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
  3. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
  4. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
  5. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
  6. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
  7. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

§ 55

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

    1) Dziennik lekcyjny nauczyciela IV - VI

    2) Dziennik lekcyjny edukacja wczesnoszkolna I – III
    3) Dziennik pedagoga szkolnego
    4) Dziennik świetlicy
 

2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

    1) Dziennik zajęć   
    2) Dziennik zajęć specjalistycznych
    3) Dziennik rewalidacji
 

3. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział VI

Szkolny system wychowania

§ 56

Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje
i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego. 

§ 57

 Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

§ 58

Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta   w § 3  Misja Szkoły.  Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 59

1.      Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

 1)   pracy nad sobą;

 2)   bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

  3)   bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

 4)   rozwoju samorządności;

5)   dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;

6)  budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;

7)  tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne
i jednoznaczne reguły  gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

§ 60

 1.       Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:

 1. Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
 2. Szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 3. Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;
 4. Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem
  i Europejczykiem;
 5. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów
  i dokonywania wyborów;
 6. Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
 7. Zna, rozumie i realizuje w życiu:
  1. zasady kultury bycia,
  2. zasady skutecznego komunikowania się,
  3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
  4. akceptowany społecznie system wartości
 8. Chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń:
 9. Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 10.    Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

§ 61

 1. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;

2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;

3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;

4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości;

5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

a) adaptacja,

b) integracja,

c) przydział ról w klasie,

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,

e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,

f) kronika klasowa, strona internetowa itp.

       6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w  podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów,

d) wspólne narady wychowawcze,

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,

g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” .

     7)  Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie
i patriotyczne.

     8)  Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych
i związanych z   ochroną zdrowia.

     9) Preorientacja zawodowa. 

Rozdział VII

Organizacja Szkoły

§ 62

                                                         

1.Podstawową jednostką  organizacyjną szkoły jest oddział, w tym oddział integracyjny, złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania uczniów i szkolnym programem nauczania wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.  

2.Szkoła prowadzi oddziały integracyjne, uczniów których uczą się wspólnie dzieci zdrowe uczniów dzieci niepełnosprawne, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki uczniów metod pracy.

1)Liczba uczniów w oddziale integracyjnym liczy od 15 – 20, w tym
              3 – 5 uczniów niepełnosprawnych.

2)Liczba uczniów niepełnosprawnych w danym oddziale integracyjnym może być mniejsza niż trzech uczniów po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący.

3) nabór do klas integracyjnych opiera się na pełnej dobrowolności
              i akceptacji idei integracji przez rodziców dzieci zdrowych
             i niepełnosprawnych.

4)Rekrutacji dzieci niepełnosprawnych dokonuje się na podstawie      

              orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, wniosków   

              rodziców i ostatecznej decyzji dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii 

              szkolnego zespołu opiniującego( nauczyciele klas integracyjnych, 

              psycholog, pedagog, dyrektor).

5) Do oddziałów integracyjnych przyjmowani są uczniowie 

             niepełnosprawni intelektualnie i fizycznie w oparciu o orzeczenie  

             poradni psychologiczno- pedagogicznej kwalifikujące ucznia do 

             kształcenia integracyjnego.

6)Nauka w oddziałach integracyjnych odbywa się na jedną zmianę.

7)Plan godzinowy zajęć integracyjnych obejmuje wszystkie zajęcia      

             wynikające z ramowego planu nauczania wzbogacone dla uczniów  

            niepełnosprawnych o zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne i terapię      

            pedagogiczną.

8)Organ prowadzący może zwiększyć liczbę obowiązujących godzin   

             zajęć edukacyjnych najwyżej o trzy godziny tygodniowo dla każdego   

             ucznia oddziału w danym roku szkolnym.

9)W oddziałach integracyjnych zatrudniony jest nauczyciel    

              wspomagający o kwalifikacjach odpowiadających potrzebom uczniów    

              niepełnosprawnych.

10)Nauczyciel wspomagający zobowiązany jest do współpracy
               z nauczycielami prowadzącymi w zakresie planowania procesu

              dydaktyczno – wychowawczego w danym oddziale, a także w zakresie         

              oceniania postępów uczniów niepełnosprawnych.

11)Programy nauczania dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednio

               modyfikowane w zależności od możliwości uczniów, a także od    

              dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów. Programy nauczania dla 

              uczniów niepełnosprawnych intelektualnie zawierają elementy  

              programu szkoły specjalnej i szkoły życia, w razie potrzeby      

              realizowane  są etapami.

12)W oddziałach integracyjnych prowadzi się szczególną  

               indywidualizację zadań i pracy w zależności od możliwości   

               rozwojowych wszystkich uczniów. W kształceniu  uczniów

              niepełnosprawnych zwraca się szczególną uwagę  na przygotowanie 

              tych uczniów do powodzenia w życiu codziennym.

3. Oddziały klasowe dzielone są na grupy na zajęciach z języka angielskiego
    i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów   

    podziału można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia w zakresie wychowania do 

    życia w rodzinie w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 

    do 26 uczniów z podziałem na grupę chłopców i grupę dziewczynek.

§ 63

                                                     

 1. Godzina   lekcyjna   trwa   45 minut.   W    uzasadnionych     przypadkach        

    dopuszcza się       prowadzenie   zajęć   edukacyjnych   w czasie od 30 – 60  

       minut     zachowując   ogólny     tygodniowy    czas    zajęć    ustalony

       w tygodniowym rozkładzie zajęć.

  2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach   I – III   ustala nauczyciel

 prowadzący, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 64

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 

      pracy rodziców ( prawnych opiekunów ) szkoła może organizować świetlicę.

  2.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba   

     uczniów w    grupie nie powinna przekraczać 25.                                                               

  3.Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą  

uczniów.

  4.Główne cele i zadania świetlicy to :

 1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki   

     własnej

2) wyrabianie świadomej dyscypliny i współdziałanie

3) wyrabianie kultury życia codziennego

4) rozwijanie możliwości i aktywności estetycznej dziecka

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań

6) opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi do czasu odbioru dziecka ze

    świetlicy przez opiekunów lub rodziców.

§ 65

   1.Biblioteka   szkolna  jest  pracownią  szkolną   służącą  realizacji  potrzeb

      i zainteresowań    uczniów, zadań dydaktycznych  i   wychowawczych           

      szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu  wiedzy  

      pedagogicznej wśród uczniów.                                                                                                     

   2.Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać :

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów
 2. korzystanie   ze   zbiorów w czytelni   i  wypożyczanie  ich  poza   bibliotekę uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

   3.Biblioteka    udostępnia     księgozbiór      przez     cały      rok      szkolny

      z wyjątkiem okresów przerw   w   nauce.   Godziny   pracy   biblioteki       

      ustala   nauczyciel    bibliotekarz w   porozumieniu   z dyrektorem szkoły na 

      początku roku szkolnego , uwzględniając obowiązujący w danym roku

      szkolnym plan zajęć lekcyjnych.

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów
  2. udostępnienie zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę
  3. informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnika, przygotowywanie analiz czytelnictwa na posiedzeniu rady pedagogicznej
  4. stosowanie różnorodnych form inspiracji czytelnictwa.

 

§ 66

 1. Szczegółową organizację nauczana, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, w  tym pracowników  zajmujących  stanowiska kierownicze,  ogólną liczbę godzin zajęć  edukacyjnych   finansowanych   ze  środków   przydzielonych  przez   organ prowadzący. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i zastępcy dyrektora, które wynikają z art. 42 ust, 2 pkt2. KN.

 

§ 67

    Na      podstawie  zatwierdzonego    arkuszu    organizacji      szkoły    dyrektor      

   z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy       

   rozkład  określający   organizację    stałych,    obowiązkowych  
   i  nadobowiązkowych    zajęć  edukacyjnych dla uczniów szkoły.

       § 68

 1. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
  1. 11 pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem
  2. biblioteki
  3. sali komputerowej 11 stanowiskami
  4. zespołu urządzeń sportowych
  5. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych
  6. innych pomieszczeń w miarę potrzeb

 

Rozdział VIII

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 69

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE MA NA CELU

 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. Udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. Dostarczenie  rodzicom   (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 70

OCENIANIE OBEJMUJE

 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
 3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych  w szkole;
 4. Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. Ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§71

PRZEKAZYWANIE WYMAGAŃ KLASYFIKACYJNYCH

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
  i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
 2. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
 3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 72

UDOSTĘPNIANIE OCEN

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów);
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły;
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i oceniane pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)

§ 73

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się;
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się następuje także na podstawie opinii niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej;
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
 4. Uczniowie niepełnosprawni posiadają różne tempo rozwoju, wynikające stąd różnice w poziomie osiągnięć są naturalne, a ich podłoże tkwi
  w indywidualnych ograniczeniach intelektualnych. Należy  to uwzględnić w opracowaniu planów pracy i wymagań klasyfikacyjnych;
 5. W celu obiektywnego i trafnego przeprowadzania oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych, należy dokonać rzetelnej diagnozy ich możliwości i ograniczeń oraz respektować indywidualne drogi rozwoju.
 6. Sprawdzenie bieżące uczniów niepełnosprawnych powinno być połączone z ocenianiem słownym, przekazywaniem informacji
  o wynikach uczenia się, a ocena semestralna i końcoworoczna powinna wytworzyć pozytywną motywację i zachętę do dalszej pracy.
 7. Kontrola i ocena uczniów niepełnosprawnych powinna kojarzyć się
  z nagradzaniem ich osiągnięć i postępów edukacyjnych, wskazywać na to, nad czym uczeń powinien jeszcze pracować, nie może akcentować jego braków.
 8. Ocena   opisowa   z    zajęć   edukacyjnych   uczniów   niepełnosprawnych z   upośledzeniem  lekkim   musi  uwzględniać   indywidualne   możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia.  Należy porównać wcześniejsze osiągnięcia z aktualnym poziomem wiedzy na zajęciach, jak również zachowanie świadczące
  o postawie ucznia.
 9. W przypadku ucznia o upośledzeniu umiarkowanym obowiązuje ocena opisowa postępów ucznia.

§ 74

OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TECHNIKI, SZTUKI

 1.  W szczególności  należy  brać  pod  uwagę  wysiłek wkładany przez ucznia w  wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, aktywność i zaangażowanie;    
 2. W  uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego;    
 3. Decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, albo inną poradnię specjalistyczną; W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania   zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

§ 75

KLASYFIKOWANIE  ŚRÓDROCZNE

 1. Polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
  z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
  i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych wg skali ocen oraz  oceny
  z zachowania;
 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu umiarkowanym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego, 
  i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych i  śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 3. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzona raz w ciągu roku szkolnego w terminie do końca stycznia;
 4. Do 30 listopada zostanie przeprowadzona klasyfikacja pomocnicza polegająca na uzyskaniu przez ucznia krótkiej oceny opisowej. Informację opisową uzyskują uczniowie, którzy wykazują braki edukacyjne i są zagrożeni oceną niedostateczną lub naganną oceną z zachowania;
 5. Natomiast uczniowie i rodzice uzyskują pełną informację o wynikach klasyfikacji śródrocznej;
 6. Na miesiąc przed (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym uczniowie i rodzice klas IV –VI informowani są
  o przewidywanych ocenach w formie pisemnej;
 7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków;

§ 76

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku  szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania;
 2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych,  określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 3. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna końcowa (semestralna) może być zamieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego;
 4. Na cztery tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z   zajęć edukacyjnych
  i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej;
 5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wg kryteriów przyjętych na początku roku szkolnego, a ocenę z zachowania wychowawca klasy z uwzględnieniem opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego;
 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
  z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły;
 7. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
  z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne;
 8. Ocenę opisową dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym sporządza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne;
 9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi;

§ 77

SKALA  OCEN  EDUKACYJNYCH

1.  Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły;
     2.  Roczne oceny z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:

stopień celujący                                6

stopień bardzo dobry              5

stopień dobry                                   4

stopień dostateczny                          3

stopień dopuszczający            2

stopień niedostateczny                     1

3.  W klasach I-III śródroczne i końcowo roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć   edukacyjnych są ocenami opisowymi;
4.  Ocena śródroczna i końcowo roczna obejmuje opis zachowania i osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Z religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem;
5.  W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:
 1. słowną – wyrażoną ustnie,
 2. w I semestrze klasy I pisemną oraz wyrażoną symbolem graficznym,
 3. od II semestru klasy I wyraża się oceną cyfrową, skala ocen cyfrowych
  od 1-6 można stosować plus(+) i minus (-);

 6.  Rodzice o zmianach w ocenianiu zastaną poinformowani na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym;

7.  Oceny cyfrowe cząstkowe od II półrocza klasy pierwszej będą zapisywane w zeszytach, ćwiczeniach, kartach pracy, sprawdzianach oraz dzienniku;

8.  Wymagania programowe zgodnie z obowiązującą podstawą programową na oceny 5 i 6 odpowiadają poziomowi wysokiemu, na oceny 4 i 3 poziomowi średniemu, na ocenę 2 i 1 poziomowi niskiemu;

9.  Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
w klasach I – III oceniani są według obowiązujących kryteriów
z uwzględnieniem ich aktualnego stanu psychofizycznego;

10.  Oceny bieżące i śródroczne w klasach IV – VI ustala się w stopniach wg skali:
6       -        celujący

5+     -         bardzo dobry +

5        -        bardzo dobry

5-      -        bardzodobry-

4+     -        dobry+

4       -        dobry

4-      -        dobry-

3+     -       dostateczny +

 3      -         dostateczny

3-      -       dostateczny –

      2+       dopuszczający +

      2         dopuszczający

      2-        dopuszczający -

          1         niedostateczny

   11. Oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
w znacznym są ocenami opisowymi i obejmują przedmioty:

 1.  funkcjonowanie w środowisku,
 2.  muzyka z rytmiką,
 3.  plastyka,
 4.  technika,
 5.  wychowanie fizyczne,
 6. religia – ocena wyrażana stopniem;

   12.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali określonej w statucie szkoły:

 1.  wzorowe,
 2.  bardzo dobre,
 3.  dobre,
 4.  poprawne,
 5.  nieodpowiednie,
 6.  naganne;

§ 78

SYSTEM   OCENIANIA  WYCHOWANIA    FIZYCZNEGO
W  KLASACH  IV  -  VI

1. System opiera się na całorocznej punktacji ucznia za jego wkład pracy
i osiągnięcia. Z testów i sprawdzianów maksymalnie można zdobyć 10 pkt,
a minimalnie 1pkt. W semestrze opracowuje się 10 testów i sprawdzianów co sprawia, że uczeń może otrzymać za semestr maksymalnie 100 pkt. Poniższa tabela zawiera zakres procentowo punktowy za określoną ocenę:

Ocena 

Zakres procentowy

Zakres punktowy

Celująca

Powyżej 100 %

Powyżej 100 pkt

Bardzo dobra

Od 75%  do 99 %

Od 75 pkt do 99 pkt

Dobra

Od 55 % do 74 %

Od 55 pkt do 74 pkt

Dostateczna

Od 30 % do 54 %

Od 30 pkt do 54 pkt

Dopuszczająca

Od 15 % do 29 %

Od 15 pkt do 29 pkt

Minimalna

Poniżej 15 %

Poniżej 15 pkt

 

 Do oceny konkretnego ucznia, do punktacji z testów i sprawdzianów, które otrzymał w semestrze lub w roku szkolnym dodajemy punkty dodatkowe
i odejmujemy ujemne, a otrzymany wynik porównujemy z tabelą procentowo – punktową.

2. Dodatkowe punkty uczeń może otrzymać za:

 1. frekwencję na lekcjach w-f

do trzech nieobecności                           + 5 pkt na semestr

do sześciu nieobecności                         + 3 pkt na semestr

do dziewięciu nieobecności              + 1 pkt na semestr

 1. pomoc w organizowaniu imprez sportowych              + 3 pkt na semestr
 2. uczęszczanie na zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkole i poza szkołą

systematycznie                             + 5 pkt na semestr

czasami                                        + 3 pkt na semestr

sporadycznie                                 +  1 pkt na semestr

 1. pomoc na lekcjach wych. fizycznego    +  3 pkt na semestr
 2. wiedza z zakresy wych. fizycznego i jej historii do    + 5 pkt na semestr
 3. przestrzeganie zasad higieny podczas i po zajęciach wychowania  fizycznego do  + 5 pkt na semestr
 4.  reprezentowanie szkoły i klasy na zawodach szkolnych ii pozaszkolnych

         a) zawody szkolne

           - I m                + 5 pkt

           - II m               + 3 pkt

           - III m              + 2 pkt

           uczestnictwo    + 1 pkt

         b) zawody miejskie                 

           - I m                + 8 pkt

           - II m               + 6 pkt

           - III m              + 5 pkt

           uczestnictwo    + 2 pkt

         c) zawody powiatowe

           - I m                + 10 pkt

           - II m               +   8 pkt

           - III m              +   7 pkt

           uczestnictwo     +   5 pkt

         d) zawody rejonowe, wojewódzkie i krajowe

           - I m                + 15 pkt

           - II m               + 12 pkt

           - III m              + 10 pkt

           uczestnictwo     +   8 pkt

 1. zawody nie objęte szkolnym systemem zawodów są traktowane jak na szczeblu szkolnym.
 2. uczestnictwo w wyjeździe na basen       + 1 pkt

    3. Ujemne punkty uczeń może uzyskać za:

1) brak stroju sportowego na zajęciach                                     - 1 pkt

2) nieodpowiednią kulturę osobistą na zajęciach                        - 1 do – 3 pkt

3) nie sportowe zachowanie                                             - 1 do – 3 pkt

4) wagary                                                                                    - 2 pkt

5) nierzetelne wykonywanie ćwiczeń i poleceń nauczyciela   – 1 pkt

    4. Uczeń z częściowym zwolnieniem.

Uczniowie posiadający częściowe zwolnienia z wychowania fizycznego powinni być oceniani wyłącznie z materiału, który wolno z nimi realizować. W tabeli ocen i punktacji należy brać pod uwagę wyłącznie testy
i sprawdziany dotyczące materiału nie objętego zwolnieniem. W przypadkach gdy zwolnienie kończy się w roku szkolnym należy w miarę możliwości umożliwić uczniowi uzupełnienie zaległości.

     Ostatni   tydzień   semestru   jest    tygodniem   do   dyspozycji   uczniów,   
w którym mogą uzupełniać braki i poprawiać własne osiągnięcia.

W trakcie trwania semestru do dziennika lekcyjnego wpisywane są oceny
w formie punktowej w skali 1-10. Natomiast ocena semestralna i roczna  wystawiana jest w obowiązującej zgodnie ze szkolnym systemem oceniania skali 1-6.

   5. W klasach na widocznym i łatwo dostępnym miejscu zostaną umieszczone arkusze na których uczeń będzie mógł wpisywać swoje punkty ze sprawdzianów oraz punkty ujemne i dodatnie. Uczeń dzięki temu systemowi oceniania będzie mógł obserwować na bieżąco swoje postępy i osiągnięcia. Będzie miał motywację do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych.

Ocena jest środkiem, a nie celem działań edukacyjnych.

§79

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W KLASACH I – III

   1. Kryteria oceny opisowej w klasie I.

 1. poziom niski:

Uczeń wypowiada się po uprzednim przygotowaniu używając zdań pojedynczych. Odtwarza poprawnie kształt liter podczas pisania pod kierunkiem nauczyciela. Samodzielnie układa i pisze krótkie zdania – podpisy do obrazka bez trudności ortograficznych. Ma opanowaną pisownie bez trudności ortograficznych. Czyta poprawnie krótkie i opanowane wcześniej teksty. Najczęściej czyta wyrazami, sylabami, dokonuje syntezy. Rozumie pojęcie liczby naturalnej i potrafi dokonać jej zapisu w zakresie 100. Dodaje
i odejmuje w zakresie 20 wykorzystując liczmany. Dodaje  i odejmuje
w zakresie 100 na konkretach z pomocą nauczyciela. Rozwiązuje proste zadania tekstowe. Wie, w jaki sposób możemy poznawać otaczające środowisko, dostrzega zmiany w przyrodzie w zależności od pory roku. Wykonuje prace plastyczne wykorzystując ulubione środki ekspresji. Sprawnie wykonuje proste ćwiczenia fizyczne;

 1. poziom dobry:

Uczeń logicznie wypowiada swoje myśli budując kilka zdań. Chętnie wypowiada się na znane, bliskie tematy. Poprawnie  odtwarza kształt liter. Samodzielnie układa i pisze jedno, dwa zdania jako podpisy do obrazka. Przepisując teksty popełnia nieliczne błędy. Opanował większość zasad pisowni poznanych wyrazów o różnych trudnościach ortograficznych. Tekst czyta poprawnie i płynnie w tempie odpowiadającym jego możliwości Rozumie pojęcie liczby naturalnej i potrafi dokonać jej zapisu w zakresie 100. Dodaje
i odejmuje w zakresie 20 pamięciowo, Dodaje i odejmuje w zakresie 100 wykorzystując liczmany. Rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe. Uczestniczy aktywnie w poznawaniu dotyczącego środowiska. Czasami wymaga wsparcia ze strony nauczyciela. Stosuje różne techniki plastyczne. Aktywnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych muzycznych. Sprawnie wykonuje ćwiczenia fizyczne;

 1. poziom wysoki;

Uczeń logicznie wypowiada swoje myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi. Chętnie wypowiada się. Pisząc  - zachowuje właściwy kształt, proporcje
i łączenia liter. . Samodzielnie układa i pisze zdania - podpisy do obrazka, zdania na określony temat. Przepisując teksty popełnia nieliczne błędy. Zna
i stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne. Czyta teksty wyraziście
i płynnie, rozumie je. Rozumie pojęcie liczby naturalnej i potrafi dokonać jej zapisu w zakresie 100. Dodaje i odejmuje biegle  w zakresie 20.Dodaje
i odejmuje w zakresie 100 czasami wykorzystując liczmany . Rozwiązuje
i przekształca zadania tekstowe o różnym stopniu trudności. Przejawia  bardzo  duże  zainteresowanie  otaczającym  środowiskiem i ma o nim wiele wiadomości. Twórczo rozwiązuje zadania plastyczne- techniczne. Chętnie śpiewa, tańczy i improwizuje przy muzyce. Jest sprawny fizycznie.

W zabawach i ćwiczeniach wykorzystuje różne formy ruchu;

  2. Kryteria oceny opisowej w klasie II

 1. poziom niski:

Uczeń wypowiada się krótkimi zdaniami na bliskie i znane tematy. Swobodne wypowiedzi wymagają uprzedniego przygotowania i pomocy nauczyciela. Czyta  głośno,  poprawnie wyuczone wcześniej krótkie i łatwe teksty.

Z pomocą nauczyciela układa i pisze kilka zdań na określony temat. Zna niektóre zasady ortograficzne. Popełnia błędy podczas pisania ze słuchu. Ukierunkowany wskazuje w zdaniach nazwy osób, zwierząt, roślin, rzeczy, czynności. Pisze i odczytuje liczby w zakresie 100, pod kierunkiem nauczyciela dodaje i odejmuje w zakresie 50/100. Radzi sobie z mnożeniem w zakresie 30/50 korzystając z liczmanów. Rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe. Wskazuje w otoczeniu figury geometryczne. Wie w jaki sposób możemy poznawać najbliższe środowisko. Dostrzega najistotniejsze zmiany w przyrodzie. Śpiewa kilka poznanych piosenek. Pod kierunkiem nauczyciela tworzy akompaniament perkusyjny do melodii. Zadania plastyczne- techniczne wykonuje posługując się środkami wyrazu. Uczestniczy w zabawach i grach ruchowych. Wykonuje ćwiczenia zgodnie

z pokazem. Próbuje doskonalić swoje umiejętności ruchowe.

 1. poziom dobry:

Uczeń wypowiada swoje myśli stosownie do sytuacji w formie wielozdaniowej
 i uporządkowanej wypowiedzi. Zna i stosuje w praktyce poznane części mowy
i zasady ortograficzne, choć czasami popełnia nieznaczne błędy. Czyta teksty płynnie i biegle - ze zrozumieniem. Po uprzednim przygotowaniu redaguje
i pisze krótkie opowiadania, zdania na określony temat.  Pisze kształtnie
z zachowaniem właściwych proporcji liter. Sprawnie dodaje i odejmuje
w zakresie 50/100 stosując poznane własności działań. Biegle mnoży i dzieli
w zakresie 30/50. Radzi sobie z mnożeniem w zakresie  50/100.  Rozwiązuje nietrudne zadania tekstowe dwudziałaniowe, rozpoznaje figury geometryczne. Interesuje się światem przyrody i chętnie go poznaje.  Prowadzi proste doświadczenia. Opisuje zmiany w przyrodzie w zależności od pory roku
i ekosystemu. Śpiewa poznane piosenki. Tworzy własne akompaniamenty rytmiczne.  Chętnie  bawi się przy muzyce.W pracach plastyczno – technicznych wykorzystuje różne środki ekspresji. Chętnie rozwiązuje problemy plastyczno - techniczne. Sprawnie i chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Uczestniczy w grach i zabawach zespołowych.

 1. poziom wysoki:

Uczeń posiada bogaty zasób słownictwa. Redaguje ciekawe wielozdaniowe wypowiedzi ustne na różne tematy. Zna i stosuje w praktyce poznane części mowy i zasady ortograficzne. Czyta teksty biegle, wyraziście z ekspresją,
w pełni je rozumie. Układa i pisze wielozdaniowe wypowiedzi na różne tematy,  twórcze  opowiadania.  Poprawnie  rozmieszcza  tekst na stronicy
z zachowaniem właściwego kształtu, proporcji, pochylenia i łączenia liter. Biegle dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100, stosując poznane właściwości działań. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000. Rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności. Zna właściwości figur geometrycznych. Posiada   dużo  wiadomości   o   otaczającym   środowisku.   Wykazuje zainteresowanie w poznawaniu przyrody. Prowadzi obserwacje
i eksperymenty. Twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości. Chętnie tańczy, śpiewa, improwizuje , bawi się przy muzyce. Tworzy własne melodie. Eksperymentuje twórczo z kolorem, farbami i kredkami. Wykorzystuje różne techniki w swoich pracach. Sprawnie wykonuje różne ćwiczenia gimnastyczne. Organizuje gry i zabawy ruchowe. Uczy się chętnie nowych gier i zabaw. Samodzielnie doskonali swoje umiejętności ruchowe.

 3. Kryteria oceny opisowej w klasie III.

 1. poziom niski:

Uczeń wypowiada się na znane i bliskie tematy kilkoma zdaniami. Nie zawsze potrafi wskazać poznane części mowy. Wymaga ukierunkowania ze strony nauczyciela podczas wypowiedzi ustnych. Czyta poprawnie wyuczone teksty. Czyta cicho ze zrozumieniem po przygotowaniu. Redaguje i pisze krótkie wypowiedzi pisemne z pomocą nauczyciela. Pisze na ogół poprawnie pod względem kształtu, proporcji i łączenia liter. Opanował pisownię najczęściej spotykanych wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi.

Sprawnie  liczy  w  zakresie  100. Mnoży i dzieli przez liczbę jednocyfrową
w zakresie 100. Pod kierunkiem nauczyciela dokonuje obliczeń w zakresie 1000. porównuje liczby w zakresie 10 000. Rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe. Kreśli odcinki, mierzy je, zna figury geometryczne. Rozróżnia biocenozy lądowe i wodne. Wymienia przedstawicieli    danego    środowiska.   Ma    podstawowe    wiadomości o otaczającej rzeczywistości. Prace plastyczno – techniczne wykonuje schematycznie, ogranicza liczbę kolorów, stosowane techniki. Dokonuje uproszczeń scen. Uczestniczy
w zabawach ruchowych ze śpiewem. Śpiewa kilka piosenek z repertuaru Klasy III. Próbuje grać łatwe melodie. Wykonuje łatwe ćwiczenia gimnastyczne. Wkłada wiele wysiłku w doskonalenie swoich umiejętności ruchowych.

 1. poziom dobry:

Uczeń wypowiada myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi na znane tematy. Swobodne wypowiedzi wymagają ukierunkowania ze strony nauczyciela. Wskazuje poznane części mowy czasem z pomocą nauczyciela. Czyta teksty płynnie, a opracowane i łatwe i biegle i wyraziście. Rozumie przeczytany tekst. Redaguje i pisze kilkuzdaniową wypowiedź na temat różnych wydarzeń po opracowaniu w klasie i pod kierunkiem nauczyciela. Ma opanowaną pisownię niektórych wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi. Poprawnie rozmieszcza teksty na stronicy.  Stara się zachować właściwe kształty, łączenie
i proporcje liter. Rozpoznaje i nazywa liczby w zakresie 10 000. Daje sobie radę z liczeniem w zakresie 1000 – proste obliczenia. Sprawnie liczy w zakresie 100. Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe jedno i dwudziałaniowe. Zna tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Kreśli i mierzy odcinki, zna  i nazywa  figury geometryczne. Posiada najważniejsze wiadomości dotyczące biocenoz lądowych i wodnych. Potrafi obserwować przyrodę. Przedstawia różne sceny za pomocą ekspresji plastycznej, preferuje jedną ulubioną technikę. Śpiewa kilka znanych piosenek. Interpretuje  ruchem  proste melodie. Tworzy prosty akompaniament do muzyki. Wykonuje ćwiczenia ruchowe we własnym, indywidualnym tempie. Daje sobie radę z różnymi formami ruchu

 1. poziom wysoki:

Uczeń pięknie, dynamicznie, barwnie wypowiada myśli w formie rozbudowanej wypowiedzi. Stosuje bogate słownictwo, zdania złożone. Ciekawie interpretuje różne teksty, stosując wiele środków ekspresji. Prowadzi dyskusje, z uwagą słucha partnera. Wyraziście, płynnie i biegle czyta swobodne teksty, opowiadania, opisy, sprawozdania, listy i życzenia. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne. Rozpoznaje wszystkie części mowy, prawidłowo je łączy, dobiera. Jego pismo jest kształtne, czytelne i estetyczne. Biegle liczy
w zakresie 1000, rozwiązuje równania, stosuje poznane własności działań. Rozwiązuje, układa i przekształca zadania o różnym stopniu trudności. Zna
i stosuje tabliczkę mnożenia. Sprawnie liczy w zakresie  10 000. Oblicza obwody figur geometrycznych. Twórczo stosuje w praktyce zdobyte wiadomości i umiejętności. Interesuje się światem przyrody i otaczającym środowiskiem, chętnie je poznaje i obserwuje. Stawia śmiałe hipotezy i wyciąga prawidłowe wnioski. Posiada bogaty zasób wiadomości i umiejętności. Wykonuje twórczo prace plastyczne i techniczne,   śmiało eksperymentuje
z kolorem, kredkami i farbami. Chętnie śpiewa piosenki, twórczo bawi się przy muzyce. Tworzy własne melodie i gra je.

§ 80

OCENA Z ZACHOWANIA

   1. Ocena z zachowania jest integralną częścią programu wychowawczo-profilaktycznego i wyraża opinie szkoły o:

          1) funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym,

  2) respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;

    2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia
w szczególności:

1) postawę etyczną ucznia,

          2) stopień postrzegania norm społecznych oraz obyczajowych,

3) stopień pilności i systematyczności w wykonaniu obowiązków szkolnych,

          4) kulturę osobistą;

    3. W klasach od I- III ocena z zachowania jest oceną opisową;

    4. W klasach IV – VI obowiązuje następująca skala ocen:

       1) wzorowe,

       2) bardzo dobre,

       3) dobre,

       4) poprawne,

       5) nieodpowiednie,

       6) naganne;

    5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

       1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

       2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;

    6. Ocena ustalona przez wychowawcę przy wcześniejszym uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego jest ostateczna;

   7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi;

    8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego stosuje się inne kryteria oceny z zachowania wynikające z zaleceń Komisji do spraw orzecznictwa;

   9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu
w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

   10. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie nie kończy szkoły.

 § 81

 Kryteria oceny zachowania w klasach IV - VI

  1. Ocena z zachowania spełnia funkcję wychowawczą i ma mobilizować uczniów do samokontroli i samowychowania. Ocena ta nie może spełniać funkcji represyjnej, nie może też wyrażać  sympatii czy antypatii wobec ucznia. W ocenianiu trzeba uwzględnić wszystkie pozytywne i negatywne przejawy postępowania i działalności uczniów.

   2. Uczeń oceniany jest w czterech kategoriach:

1) postawa etyczna ucznia,

 1. stopień przestrzegania norm społecznych oraz obyczajowych,
 2. stopień pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych,
 3. kultura osobista.

  3. Nie wolno oceniać ucznia na podstawie jednego sporadycznego pozytywnego lub  negatywnego  czynu,  o  ile  jest  to  drastyczne,  szkodliwe  dla  niego i otoczenia. Jedynie w wypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (np. kradzież, elementarne naruszenie norm obyczajowych, czyn przez który nastąpiło zagrożenie zdrowia i życia) uchwałą Rady Pedagogicznej  uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy gdy pod innymi względami jest wzorowy.

   4. Kryteria ocen z poszczególnych obszarach:

 1. Postawa etyczna ucznia:

czynniki pozytywne

      a) przestrzeganie uniwersalnych zasad etyki,
      b) uczciwość życiu codziennym,
      c) reagowanie na zło,
      d) poszanowanie rodziców, nauczycieli, innych ludzi,
      e) dbałość i honor i tradycje szkoły,
      f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

czynniki negatywne

       a) świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

       b) postawa egoistyczna,

       c) przejawy zawiści i zachłanności,

       d) obojętność na przejawy zła,

 1. Stopień przestrzegania norm społecznych oraz obyczajowych

    czynniki pozytywne

       a) przestrzeganie przyjętych w  środowisku norm obyczajowych,

       b) tolerancja wobec chorych i słabszych,

       c) poszanowanie ludzkiej pracy,

       d) odpowiedzialność za siebie i innych,

       e) odpowiedzialność za czystość środowiska naturalnego,

       f) bezinteresowna pomoc  innym,

       g) troska o mienie szkolne i indywidualne,

       h) udział w pracach w samorządzie,

       i) prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska,

       j) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

       k) przejawianie inicjatywy w prawach dotyczących w funkcjonowania szkoły

   czynniki negatywne

       a) celowe i świadome naruszania czynników pozytywnych,

       b) lekceważący stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły,

       c) lekceważący stosunek do zespołu klasowego,

       d) lekceważący do osób starszych,

       e) agresja, akty wandalizmu,

       f) świadomy, negatywny wpływ na kolegów,

 1. Stopień pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych

czynniki pozytywne

       a) sumienność w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych

       b) przezwyciężanie trudności w nauce

       c) dążenie do rozwijania  zainteresowań i uzdolnień

       d) systematyczność i punktualność  uczęszczania na zajęcia szkolne

czynniki negatywne

       a) celowe i świadome naruszanie czynników pozytywnych

       b) notoryczne opuszczanie lekcji

 1. Kultura osobista

czynniki pozytywne

       a) dbałość o higienę osobista

       b) troska o estetykę wyglądu

       c) troska o estetykę otoczenia

       d) życzliwy i kulturalny stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły

       e) życzliwy i kulturalny stosunek do nauczycieli i kolegów

       f) kulturalne zachowanie w szkole podczas przerw i posiłków

       g) kulturalne zachowanie poza szkołą

       h) dbałość o piękno mowy ojczystej

       i) poszanowanie innych i poczucia własnej wartości

czynniki negatywne

       a) celowe i świadome naruszanie czynników pozytywnych

5. W ciągu trwania roku szkolnego zwracając uwagę na składowe poszczególnych kryteriów, odnotowujemy w dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy wszelkie przejawy pozytywnych i negatywnych zachowań. Pozytywne lub negatywne spostrzeżenia dotyczące zachowań ucznia poszczególni nauczyciele zgłaszają wychowawcy, którego obowiązkiem jest
 zanotowanie zgłoszonych spostrzeżeń. Za każdy obszar zachowań uczeń może potrzymać maksymalnie 10 pkt.

 6.  Ilość punktów wymaganych na otrzymanie określonej oceny z zachowania:

        Wzorowe              36 – 40 PKT

        Bardzo dobre         30 – 35 PKT

        Dobre                   20 – 29 PKT

        Poprawne             11 – 19 PKT       

        Nieodpowiednie      6 – 10 PKT

        Naganne                0 – 5 PKT

7. Przy ustalaniu punktów bierzemy pod uwagę stosunek spostrzeżeń pozytywnych do negatywnych zakładając, że przy równowadze uczeń otrzyma 5 pkt. Ważna jest również wartość wychowawcza zanotowanych poszczególnych spostrzeżeń.

§ 82

USPRAWIEDLIWIONA I NIEUSPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH

 1. Uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na umotywowaną  prośbę  nie  klasyfikowanego ucznia lub jego rodziców z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności zajmującej połowę czasu na dane zajęcia Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

§ 83

EGZAMIN  KLASYFIKACYJNY

 1. Egzamin   klasyfikacyjny   przeprowadza   się   w   formie   pisemnej
  i ustnej.
 2. Egzamin    klasyfikacyjny  z   plastyki,   muzyki,   techniki,    informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół  zawierający:    1) imiona i nazwiska nauczycieli    2) termin egzaminu klasyfikacyjnego    3) zadania (ćwiczenia egzaminacyjne; 4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz wszystkie oceny;
 7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
  o ustalonych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

§ 84

TRYB  ODWOŁAWCZY

    1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena
klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

    2. W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi ustalenia oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1. w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości z umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala ocenę z danych zajęć;
 2. w przypadku oceny z zachowania – ustala ocenę roczną w drodze głosowania ( z większością głosów) w  przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji;

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
( prawnymi opiekunami )

4. W skład komisji wchodzą (w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych):

  1) dyrektor szkoły – przewodniczący komisji

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia  edukacyjne

 1. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu
  (prowadzący takie same zajęcia edukacyjne) – w egzaminie może uczestniczyć rodzic jako obserwator.

    5. Ustalona przez komisję roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  oraz ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
z wyjątkiem oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego ( termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzonego  egzaminu poprawkowego).

    6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

   1) W przypadku oceny z zajęć edukacyjnych:

      a)skład komisji,

      b)termin sprawdzianu,

      c)zadania ( pytania) sprawdzające,

      d)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

   2) w przypadku oceny z zachowania:

      a)skład komisji

      b)termin posiedzenia komisji

      c)wynik głosowania

      d)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

         Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się  pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach ucznia.

     7.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił
do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 85

PROMOCJA UKOŃCZENIA  SZKOŁY

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, określonych
  w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne ( semestralne) oceny Klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem
  ust. 4 i 5.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
  z wyróżnieniem.
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje
  z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).
 6. W  wyjątkowych   przypadkach,   rada  pedagogiczna   może  postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii  wydanej  przez  lekarza lub publiczną psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,
  oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 86

EGZAMIN  POPRAWKOWY

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

     2. Egzamin   poprawkowy   składa  się  z   części  pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem  egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

     3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

     4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły – przewodniczący
 2. nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

  3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia  lub pokrewne – jako członek komisji.

5.   Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

     6.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół          zawierający w szczególności:

    1)skład komisji

    2)termin egzaminu poprawkowego

    3)pytania egzaminacyjne

    4)wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę

  Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą   informację
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi  załącznik do arkusza ocen ucznia.

    7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił
    do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
     w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora   szkoły, nie później          niż  do  końca września.

     8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 
  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 87

 ZEWNĘTRZNY  SYSTEM  EGZAMINACYJNY

 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, nie  przewiduje się przejścia do gimnazjum bez przystąpienia do sprawdzianu.
 4. Sprawdzian nie będzie spełniał funkcji selekcyjnej, a jego wyniki nie będą miały wpływu na promocje ucznia.
 5. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 6. Sprawdzian trwa 60 minut, a dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się może być przedłużony nie więcej jednak niż 30 minut.
 7. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów,
  a wynik sprawdzianu ustalony przez Komisje Okręgową jest ostateczny.
 8. Sprawdzian będzie miał charakter ponadprzedmiotowy.
 9. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy.  
 10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 11. Opinia o której mowa w ust. 6, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnie specjalistyczną,  nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu  nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III  szkoły podstawowej.
 12. Opinię o której mowa w ust. 6, rodzice / prawni opiekunowie / ucznia  przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i w formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 14. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 15. Uczniowie z upośledzenie umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
 16. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców / prawnych opiekunów /, zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 17. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zakresu jednego z grupy przedmiotu objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 18. Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych zasięgu wojewódzkiego lub ponadwojewódzkich  ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem przez nich ze sprawdzianu najwyższego wyniku.
 19. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu w terminie do 31.08 danego roku, powtarza ostatnia klasę szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
 20. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek
  w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia.
 21. Za organizacje i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 22. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 23. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu lud egzaminu dla każdego ucznia Komisja Okręgowa przesyła do szkoły nie później niż na siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 24. Dyrekcja, pedagog szkolny oraz wychowawcy na bieżąco informują uczniów i rodziców o zasadach przeprowadzenia zewnętrznego sprawdzianu w szkole podstawowej i zewnętrznego egzaminu
  w gimnazjum.
 25. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie
  o szczegółowych wynikach każdego ucznia Komisja Okręgowa przekazuje do szkoły. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom), którzy potwierdzają podpisem w rejestrze jego odbiór.
 26. Wynik sprawdzianu lub egzaminu ustala Komisja Okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wynik sprawdzianu lub egzaminu ustalony przez Komisję Okręgową jest ostateczny.

 

Rozdział IX
                      Nauczyciele i pracownicy szkoły

 

§ 88

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników  nie będących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 3. Obsady stanowisk wymienionych w ust. 1 dokonuje dyrektor szkoły
  w zależności od potrzeb szkoły i możliwości finansowych organu prowadzącego.
 4. Szczegółowe zasady czynności dla zatrudnionych pracowników określa dyrektor szkoły.

§ 89

 1. W wypadku gdy liczba oddziałów w szkole przekracza 12 tworzy się stanowisko wicedyrektora, oraz stanowisko wicedyrektora ds. integracji jeżeli zostaną utworzone oddziały integracyjne.
 2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.
 3. Zadania wicedyrektora obejmują w szczególności:

1) stwarzanie warunków do realizacji zadań dydaktyczno –wychowawczych i opiekuńczych szkoły,

2)   współdziałanie ze społecznymi organizacjami szkoły,

3)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

 1. W wypadku gdy w szkole jest mniej niż 12 oddziałów dyrektor może powołać społecznego wicedyrektora szkoły.
 2. Szczegółowy zakres czynności dla wicedyrektora i społecznego wicedyrektora określa dyrektor szkoły

§ 90

 1. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać dzieci
  w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia
  i sprawiedliwości społecznej. Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i zgodnych z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 2. Szczegółowe kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
  w szkole podstawowej określają odrębne przepisy.

1) w klasach integracyjnych zatrudnia się nauczyciela wspomagającego, posiadającego kwalifikacje do nauczania
w szkole podstawowej, z uwzględnieniem zapisów w ust. 1.

 1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły, dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, a w szczególności nauczyciel:

      1)  ponosi odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo          

            uczniów, w tym  w szczególności:

 1. sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, podczas przerw,
  a także na zajęciach organizowanych przez szkołę,
 2. na bieżąco zapoznaje się z przepisami BHP i w miarę potrzeb, zapoznaje uczniów z tymi przepisami,
 3. niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły informacje
  o złym stanie urządzeń szkolnych,
 4. przestrzega procedury po zaistnieniu wypadku uczniowskiego,
 5. w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku obowiązkowo zapoznaje uczniów  na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym z zasadami obowiązującymi
  w tych pracowniach.

   2)   Czuwa nad prawidłową organizacją procesu dydaktycznego, w tym
     w szczególności:

           a)dobiera skuteczne formy i metody nauczania umożliwiając
              w optymalny stopniu osiągnięcie zamierzonych celów,

 b)maksymalnie wykorzystuje dostępne środki dydaktyczne,

      c)otacza szczególna opieką uczniów zdolnych
             i zainteresowanych przedmiotem oraz uczniów z trudnościami 

                            dydaktycznymi.

    3)  Dba o pomoce i sprzęt szkolny a w szczególności:

          a)sprawuje opiekę nad wyznaczoną klasopracownią,

          b)wzbogaca bazę dydaktyczno – wychowawczą o środki  

             dydaktyczne, zabiega o sprzęt szkolny.

    4) Zachowuje obiektywizm i systematyczność w ocenie uczniów
            z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych a w szczególności:

         a)przestrzega zasad oceniania, klasyfikowania i oceniania 

                           zgodnie z obowiązującymi przepisami,

              b)sprawiedliwie i obiektywnie traktuje wszystkich uczniów,

                        c)informuje rodziców ucznia i radę pedagogiczną o wynikach   

                           nauczania uczniów.

      5)  Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
        o rozpoznanie potrzeb uczniów, a w szczególności:

       a)prowadzi systematyczną obserwację postępów ucznia,

             b)współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi
                i innymi specjalistycznymi poradniami,

            c)umożliwia uzupełnienie braków w wiadomościach uczniów
                w czasie lekcji lub poza nimi,

             d)utrzymuje kontakt z nauczycielem wychowawcą oraz z domem 

                          rodzinnym ucznia.

     6)  Podnosi swoje umiejętności zawodowe, podejmuje doskonalenie zawodowe   w dostępnych formach.

     7)  Prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację pedagogiczną.

 

 

 

 

§ 91

 

W szkole może działać zespół wychowawczy, który integruje poczynania wychowawców poszczególnych klas i organizuje współpracę domu ze szkołą.

 

 § 92

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu tworzą zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu  

   przedmiotowego kieruje nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły na

   wniosek zespołu przedmiotowego.

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują między innymi:

1) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uwzględnienia sposobów realizacji programów nauczania, korygowania treści nauczania
z przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji
w sprawie programów nauczania.

2) Opiniowanie przygotowanych w szkole eksperymentalnych programów nauczania.

§ 93

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej jest, aby

    wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu

    edukacyjnego.

3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej

    a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
  w zespole klasowym oraz pomiędzy innymi członkami społeczności uczniowskiej,
 3. opieka nad zdrowiem uczniów i zapewnienie im bezpieczeństwa,
 4. organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się
  w trudnej sytuacji materialnej.

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.3:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
  1. różne formy życia zespołowego, rozwijające uczniów
   i integrujące zespół,
  2. wychowawca ustala treść i formy zajęć tematycznych
   do realizacji zajęć w godzinach będących do dyspozycji nauczyciela, wychowawcy.

5.Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi
   i koordynując ich działania wychowawcze wobec zespołu uczniowskiego,
   a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.

6. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych,
 2. wypracowania wspólnych kierunków, form i metod oddziaływań wychowawczych w  stosunku do uczniów,
 3. włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.

7. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla uczniów i doradztwa dla ich rodziców.

 

§ 94

 

 1. Obowiązki  sekretarki: 

 

 1. prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
 2. przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
 3. rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
 4. wysyłanie korespondencji;
 5. prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen;
 6. bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
  1. przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,
  2. przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
  3. występowanie o odpisy arkuszy ocen,
  4. przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
  5. sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
 7. sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych
  w zakresie spraw uczniowskich;
 8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 9. zamawianie druków ścisłego zarachowania;
 10. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły;
 11. prowadzenie rejestru spraw wojskowych;
 12. wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;
 13. obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
 14. przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do szkół wchodzących  w skład szkoły Podstawowej nr 8
 15. prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectw maturalnych;
 16. zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;
 17. zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
 18. dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;
 19. dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących
  się w  sekretariacie;
 20. obsługa gości i interesantów dyrektora;
 21. przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
 22. przekazywanie akt do zakładowego archiwum;
 23. prowadzenie archiwum szkolnego;
 24. udzielanie informacji interesantom;
 25. przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;
 26. realizacja obowiązków pracownika samorządowego,
 27. wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły.

 

§ 95

 1. Zadania kucharki:

 1. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
 2. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
 3. pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;
 4. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
 5. utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
 6. pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków
  na potrzeby kontroli Sanepidu;
 7. znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych
  na potrzeby kuchni;
 8. natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia
  i życia;
 9. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
 10. udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 11. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany
  z organizacją pracy w szkole.

 

§ 96

 

1. Obowiązki Intendenta:

 1. zaopatrywanie stołówki szkolnej ( internatu) w potrzebne artykuły żywieniowe i techniczne ( środki czystość, do dezynfekcji, sprzęt kuchenny) z zachowaniem prawa o zamówieniach publicznych;
 2. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe po ich uprzednim ocechowaniu;
 3. prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowe, aktualizacji wywieszek inwentarzowych;
 4. uzgadnianie sald z księgowością Urzędu Miasta Żywiec dwa razy
  w roku ( na koniec czerwca i grudnia);
 5. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;
 6. planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami
  i kalorycznością, wywieszanie ich w stołówce;
 7. wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza   i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego;
 8. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się z magazynie;
 9. prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem;
 10. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego;
 11. sporządzanie raportów żywieniowych przedstawianie ich do podpisu wicedyrektorowi szkoły;
 12. pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych
  i rozliczanie się z nich na bieżąco, po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji wicedyrektora;
 13. informowanie wicedyrektora w okresach comiesięcznych
  o wykorzystaniu środków finansowych;
 14. utrzymywanie czystości ( sprzątanie) magazynów żywnościowych;
 15. dbanie o terminowe cechowanie wag;
 16. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni; przygotowaniem
  i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCAP;
 17. ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i pieniądze;
 18. wykonywanie badań profilaktycznych;
 19. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;
 20. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy  i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż.;
 21. pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeb;
 22. udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 23. przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego , zapisanych w § 133;
 24. wykonywanie poleceń Dyrektora.

 

§ 97

 

 1. Zadania pomocy kuchennej: 

 1. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
 2. rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
 3. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;
 4. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
 5. mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
 6. sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;
 7. wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;
 8. zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;
 9. znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
 10. współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
 11. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
 12. udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 13. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany
  z organizacją pracy w przedszkolu.

 

§ 98

 

1. Zadania konserwatora:

 1. systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
 2. kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;
 3. systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów

      zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

 1. wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;
 2. dbanie o powierzony sprzęt;
 3. utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
 4. udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 5. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów

      bhp i p/poż;

 1. wykonywanie poleceń dyrektora.

 

§ 99

 

1. Obowiązki sprzątaczki:

 1. utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:
  1. wycieranie na wilgotno kurzy,
  2. wietrzenie pomieszczeń,
  3. zmywanie podłóg,
  4. podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,
  5. uzupełnianie mydła w pojemnikach,
  6. mycie i odkażanie sanitariatów,
  7. przecieranie drzwi ,a  w razie potrzeby mycie szyb.
 2. zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien , drzwi;
 3. sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:
  1. gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.;
 4. wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrektora szkoły;
 5. udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 6. przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
 7. przestrzeganie Regulaminu Pracy;
 8. przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 133;
 9. wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.

 

 

Rozdział X

Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności

 

§ 100

 

  1.    Członek społeczności szkolnej:

1) Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady  przyjmowania sposób.

2) Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

 

§ 101

 

 Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne
z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  

 

§ 102

 

 Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

§ 103

 

1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

2.  Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej
i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.

4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia
w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.

§ 104

 1.  Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 8 ma prawo do:
 1. Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
 2. Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
 3. Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 4. Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 5. Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 6. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;
 7. Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 8.  Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach
  i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
 9.  Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
 10. Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych
  w odrębnych przepisach;
 11. Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego
  i logopedycznego;
 12. Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
 13.  Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
 14. Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 15. Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 16. Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
 17.  Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego
  i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
 18. Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

 

§ 105

 1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

 1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
 2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 106

W ostatnim tygodniu nauki  uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą,
 z biblioteką szkolną, z wypożyczalnią strojów sportowych.

§ 107

 Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.
§ 108

  Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.

§ 109

  Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 8  ma obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
 2.  Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 3.  Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 4.  Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;
 5.  Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym 

     a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

     b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

     c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

 1. Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
 2. Przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
 3.  Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
 4. Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 113;
 5. Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
 6.  Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 7. Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym
   w szatni szkolnej;
 8.  Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
 9. Dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
 10. Pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
 11. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
 12. Posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg  harmonogramu badań .
   

§ 110

 Uczniom nie wolno:

 1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  o podobnym działaniu.
 2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
 3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu
  i życiu.
 4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
 5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
 6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,
 7.  Przynosić i używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 8. Zapraszać  obcych osób do szkoły.

 

§ 111

 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 

 2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.

 3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 112

 Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

§ 113

 Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych Szkoły Podstawowej nr 8:

 1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
 2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
 3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.
 4. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
 5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do tygodnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
 6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
 7. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 8.  Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
 9. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
 10. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
 11. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
 12.  Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 13. Obowiązkiem  wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 10 dnia kolejnego miesiąca).
 14. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
 15. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione
  i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.
 16. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
 17. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
 18. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 40 godzin zajęć dydaktycznych.
 19. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 15 godzin zajęć dydaktycznych (suma 55 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją, że kolejne 15 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiają procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.
 20. Dyrektor szkoły samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez ucznia kolejnych 15 godzin bez usprawiedliwienia (suma 70 godzin) rozpoczyna procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.
 21. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

 

Rozdział XI

Uczniowie szkoły oraz prawa i obowiązki

 

§ 114

    

 1. Szkoła podstawowa zapewnia realizację obowiązku szkolnego uczniom zamieszkującym w obwodzie Szkoły ustalonego przez organ prowadzący.
 2. Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami ma możliwość przyjęcia uczniów szkół podstawowych z poza obwodu Szkoły na podstawie pisemnej prośby rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Dzieci z wadami i z trwałym kalectwem po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i lekarza, mogą być objęte indywidualnym tokiem nauczania.

 

§ 115
 

 1. Do szkoły podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7 do 13 roku życia.
 2. Do oddziałów integracyjnych uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną umożliwiającą właściwy proces kształcenia.

§ 116

 1. Uczeń spełnia obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkoły na obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 2. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się także udział uczniów
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zajęciach rewalidacyjnych
  w oparciu o orzeczenie kwalifikacyjne uczniów do kształcenia specjalnego.

§ 117

     1. Uczeń ma prawo do:

 1. znajomości swoich praw.
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie
  z zasadami higieny pracy umysłowej.
 3. równego, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 4. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo.
 5. ochrony przed wszystkimi przejawami przemocy fizycznej
  i psychicznej, uzależnieniem, demoralizacją, przejawami patologii społecznej.
 6. ochrony przed poniżaniem.
 7. wolności i swobody myśli, sumienia i wyznania, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.
 8. korzystania z pomocy materialnej, bądź doraźnej ze środków budżetu państwa lub miasta przyznanych zespołowi.
 9. ochrony zdrowia i korzystania z pomocy medycznej.
 10. ochrony życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji.
 11. rozwijania zdolności, talentów i zainteresowań, zgodnie
  z formami przewidzianymi organizacją pracy szkoły podstawowej.
 12. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
 13. znajomości terminów i zakresu sprawdzianów pisemnych
   z tygodniowym wyprzedzeniem.
 14. pomocy w przypadku trudności w nauce, udzielanej przez nauczycieli i kolegów.
 15. rozmowy, w razie problemów szkolnych i rodzinnych
  z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.
 16. korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, biblioteki.
 17. swobodnej wymiany informacji.
 18. zapoznania ze statutem szkoły, programem wychowawczym.
 19. udziału w uroczystościach szkolnych i klasowych.
   

     2. Uczeń ma obowiązek:

 

 1. systematycznie uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
 2. brać udział w życiu szkoły.
 3. dbać o własne zdrowie oraz o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
 4. wystrzegać się zachowań agresywnych, papierosów, alkoholu, narkotyków.
 5. przestrzegać zasad kultury osobistej, kultury słowa i bycia
  w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.
 6. dbać o porządek w salach lekcyjnych.
 7. odpowiadać materialnie za wyrządzone szkody na terenie szkoły.
 8. być tolerancyjnym wobec osób, które mają inne poglądy, przekonania religijne, wobec kolegów niepełnosprawnych.

 

Rodzaje nagród

§ 118

1. Uczniowie mogą otrzymać następujące rodzaje nagród:

 

 1. pochwałę wychowawcy przed zespołem klasowym.
 2. pochwałę dyrektora, ustna lub w formie listu pochwalnego do rodziców ucznia.
 3. nagrodę rzeczową przyznaną przez Radę Pedagogiczną, dyrektora, wychowawcę lub na wniosek nauczyciela.
 4. dofinansowanie do wycieczki.
 5. Przyznanie tytułu szkolnego mistrza przedmiotu, ogłaszanego na forum szkoły.

 

      2. Uczniowie mają prawo do nagrody za:

 

             1)   za bardzo dobre wyniki w nauce na koniec roku szkolnego.

             2)   za udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

   3)   za wzorowe zachowanie, przykład dawany kolegom w ciągu

                      całego roku szkolnego.

 1.   wyróżniającą pracę na rzecz klasy i szkoły.
 2. wzorową frekwencję.

 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów

§ 119

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie stosuje się  

 następujące kary:

 1. ustne i pisemne upomnienie wychowawcy klasy.
 2. upomnienie albo nagana dyrektora Szkoły.
 3. upomnienie lub nagana dyrektora wobec klasy  (zastosowanie nagany wyklucza uzyskanie w klasyfikacji semestralnej oceny wzorowej, bardzo dobrej i dobrej z zachowania).
 4. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
 5. przeniesienie do równoległej klasy w Szkole.
 6. przeniesienie do innej szkoły podstawowej lub  na terenie miasta na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i za zgodą kuratora oświaty w przypadku, gdy uczeń:
 7. naraził życie kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły,
 8. był szczególnie brutalny wobec kolegów, nauczycieli, pracowników Szkoły.
 9. namawiał innych do różnych form uzależnień.
 10. poważnie zakłócał tok zajęć.
 11. przejawiał inne patologie społeczne.
 12. dewastował Szkołę lub jej otoczenie.
 13. pisemne zawiadomienie rodziców przez wychowawcę klasy.
 14. pisemne wezwanie rodziców przez dyrektora szkoły.
 15. Udzielenie pisemnej nagany wraz z obniżeniem oceny zachowania.

 

2. Kary stosuje się według ustalonej kolejności.

3. Uczeń ma prawo odwołać się od kary.

4. Tryb odwołania się od kary:

              1)   uczeń ma prawo odwołać się, gdy karę uzna za krzywdzącą.

              2)   dyrektor rozpatruje odwołanie bez zbędnej zwłoki.

              3)   rozpatrując odwołanie dyrektor:

                    a) utrzymuje karę w mocy.

                    b) zmniejsza ją lub zawiesza wykonanie na okres próbny.

                    c) uchyla karę.

§ 120

         1. Każda nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych winna być

 usprawiedliwiona przez rodzica.

         2. Formy usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych

                2.1.    pisemne oświadczenie rodzica.

               2.2.    zapis w zeszycie korespondencyjnym.

               2.3.    rozmowa telefoniczna rodzica z wychowawcą klasy

               2.4.    ustne nieusprawiedliwienie nieobecności dziecka podczas

                         zebrania klasowego lub innego spotkania z wychowawcą.

§ 121

1. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
    na terenie szkoły jest możliwe na podstawie pisemnej prośby rodzica lub
    opiekuna skierowanej do dyrektora szkoły z uzasadnieniem celowości
    korzystania z telefonu, który w czasie zajęć będzie w depozycie
    w sekretariacie szkoły.

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za samowolnie przyniesiony sprzęt elektroniczny.
 2. W sprawach nagłej potrzeby skorzystania z telefonu udostępniany jest telefon stacjonarny w sekretariacie szkoły.

 

Rozdział XII

Przepisy przejściowe

§ 122

 

1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia  MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.18) stosuje się, począwszy od roku 2009/2010 w

klasach I szkoły podstawowej.
 
2.W pozostałych klasach szkoły podstawowej, do zakończenia cyklu kształcenia stosuje się dotychczasową podstawę programową dla szkół podstawowych.

 

3. W  latach szkolnych 2009/2010 - 2013/2014 po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, odpowiednio w klasach IV –VI  dla przedmiotów wychowanie fizyczne, etyka i język angielski stosuje się podstawę programową, jak w ust.1.

 

Rozdział XIII

        Przepisy końcowe

§ 123

Szkoła używa pieczęci urzędowej:

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 2

                    IM. ORŁA BIAŁEGO

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

                                       PRZEDSZKOLE NR 13

                                           34-300 ŻYWIEC

tel/fax 0-33/865-25-79  NIP 553-22-69-461

§  124

Tablica i stempel Szkoły zawierają pełną nazwę Szkoły określoną w § 1 Statutu

§ 125

1.Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny realizowany zgodnie z ustalonym kalendarzem imprez.

Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:

 1.  Inauguracja roku szkolnego,  
 2.  Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
 3.  Dzień Edukacji  Narodowej,
 4.  Święto  Niepodległości ,
 5.  Wigilia Świąt Bożego  Narodzenia,
 6.  Dzień Ziemi,
 7. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 8.  Dzień Sportu
 9.  Pożegnanie absolwentów,
 10. Zakończenie roku szkolnego

2. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach, konkursach szkolnych, międzyszkolnych i egzaminach.

§ 126

Szkoła posiada własny sztandar

§ 127

Szkoła przechowuje i prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie
z odrębnymi przepisami

§ 128

Szkoła jest jednostką budżetową

§ 129

Szkoła podstawową działalność statutową realizuje ze środków budżetowych

§ 130

Szkoła może gromadzić środki pozabudżetowe na zasilanie realizacji celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 131

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły określają odrębne przepisy

§ 132

Zmiana postanowień Statutu Szkoły następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć