Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie
O bibliotece Regulamin biblioteki Lektury ICIM Cenne rady

Biblioteka

ICIM

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

W bibliotece Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Żywcu działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Centrum jest projektem Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".

Główne cele działania Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej to:
- Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie.
- Ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli.
- Zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
- Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej.
- Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania
i statusu majątkowego.
- Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności intelektualnej.
- Umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.
- Stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym.

Centrum dysponuje 4 komputerami i wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (skaner, drukarka i kopiarka).

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej posiada szybki, stały dostęp do Internetu
z kontrolą zasobów, monitorowaną przez program CENZOR, który blokuje niestosowne, bądź szkodliwe wychowawczo treści. Jednocześnie umożliwia swobodny dostęp do stron bezpiecznych. ICIM służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Uczniowie mogą poszukać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach lub poza nimi, napisać referat, przygotować materiały na gazetkę, itp. Mogą także uczyć się, poszerzać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania korzystając
z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej stwarza możliwość dostępu do źródeł informacji we wszystkich możliwych formach: książki, czasopisma, nośniki elektroniczne, Internet oraz sieć lokalna.

Szczegółowe zasady funkcjonowania centrum określa regulamin


Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej


I. Warunki korzystania:
- Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Żywcu, którzy potrafią obsługiwać komputer.
- Korzystanie ze sprzętu komputerowego jest nieodpłatne.
- Komputery należy użytkować zgodnie z wymogami BHP, służą one do wyszukiwania informacji edukacyjnych oraz korzystania z multimediów dostępnych w czytelni.
- Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
- Czytelnik jest zobowiązany uzyskać zgodę bibliotekarza na użycie drukarki.
- Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
- Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę (1 sesja wyszukiwawcza). Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie oczekującej na dostęp do komputera.
- Bibliotekarz ma prawo udostępnić stanowisko innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych, jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 min. bez zgłoszenia tego faktu bibliotekarzowi.
- Na prośbę użytkownika bibliotekarz może udzielić niezbędnej porady, obowiązek poszukiwań źródłowych należy wyłącznie do użytkownika.
- Bibliotekarz nie ma obowiązku wyszukiwania w Internecie informacji dla czytelnika.
- Bibliotekarz nie ma obowiązku „uczyć” użytkownika obsługi komputera lub zainstalowanych programów.
- Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika w przypadku naruszenia przez niego obowiązujących zasad (łącznie z zakazem korzystania z Centrum).
- Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
- ICIM jest czynne w godzinach pracy Biblioteki.

II. Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji:
- Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.
- Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz nośników informacji. Własne należy sprawdzić programem antywirusowym.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń bibliotekarz może odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.

III. Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego i nośników informacji:
- Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie w/w materiałów bibliotecznych,
- Za celowe uszkodzenie czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określona będzie w zależności od stopnia uszkodzenia i wartości uszkodzonego sprzętu.

IV. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego:
- Stanowiska komputerowe włącza, wyłącza oraz loguje i wylogowuje czytelnika bibliotekarz lub czytelnik za pozwoleniem bibliotekarza.
- Czytelnik ma prawo korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu przez 1 godzinę. W przypadku braku oczekujących na korzystanie ze stanowiska, czytelnik może korzystać kolejną godzinę,
- Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych.
- Nie wolno składować własnych i usuwać istniejących plików na dyskach twardych komputerów.
- Zabrania się przeglądania, przetwarzania, nagrywania i wysyłania treści zawierających informacje o charakterze wulgarnym, rażącym uczucia lub dobre obyczaje.
- Zabrania się korzystania z gier (z wyłączeniem gier edukacyjnych), komunikatorów typu gadu-gadu” i czatowania oraz wysyłania SMS-ów.
- Biblioteka nie zapewnia nośników do zapisu informacji wyszukanych przez użytkownika, papier do druku użytkownik zapewnia we własnym zakresie.
- Nie wolno dokonywać zakupów na aukcjach oraz w sklepach internetowych
i wykorzystywać sprzętu w celach zarobkowych.

Rozstrzyganie spraw niezawartych w regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć